Logo
Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links Fotoalbum

Bestyrelsesmøde den 28. april 2021

Referat af bestyrelsesmødet hos Vibeke og Henning Karlby, Rylevej 8, 5464 Brenderup
Referent: Henning Karlby


Næsten fuldtallig bestyrelse deltog, Bodil Jakobsen havde meldt afbud.
Vibeke havde lavet en flot og velsmagende roulade til kaffen.

1)    Generalforsamlingen:

    a) Valg til bestyrelsen

        På valg er:
        Kai Aurbo (modtager genvalg?) Ja - hvis der ikke er nogen, der melder sig og hvis bestyrelsen ønsker det.

        Jesper Ratjen (ønsker ikke genvalg)

        Bodil Jakobsen (spørges om hun vil modtage genvalg) Jesper spørger hende!

       
        Niels Thomsen (suppleant og moccamester) (modtager genvalg? - Ja)

        Vibeke Karlby (suppleant og ass. moccamester) (modtager genvalg? - Ja)

        Revisor: John W. Rasmussen (modtager genvalg?)

        Revisorsuppleant: Jens Simonsen (modtager genvalg?)

        Jesper hjælper gerne alle, der ønsker det med læsning af gotiske tekster, eller andre specielle ting med slægtsforskning. Jesper har været i bestyrelsen i 25 år og              formand i 24 år, så han har gjort det godt.

        Vi mangler at spørge revisor og revisorrepræsentant. Niels sprøger John og Jesper spørger Jens.

    b) Regnskab og budget

        Jonna har ikke lavet noget budget endnu, fordi vi ikke ved noget om fremtiden. Vi ved heller ikke noget om, hvornår det nye arkiv bliver klar til brug.
        Vi har haft ca. 10.460 kr. i kontingentindtægter, det er en lille nedgang i forhold til sidste år. Vi har kun haft et kaffesalg på ca. 1.000 kr., da vi netop ikke har haft ret         mange møder. Jesper køber 5 ekstra blade (Slægts-Tidende), fordi han har skrevet artikler, som er af interesse for hans børn.

        Både Niels Thomsen og Henning Lund vil gerne køre ud med bladene.

        Vores udflugt hvilede i sig selv. Husk på, at foreningens regnskab er kalenderåret.

        Vores kontorartikelpost er faktisk kaffe og kager til møderne, vi har i realiteten ingen reelle kontorudgifter. Vi vedtog at døbe posten om til "Kaffekassen", så vi kan             se, hvad der bliver købt og solgt her.

        Vi har brugt 2.358 kr. til Slægts-Tidende. Vi har bestilt 65 eksemplarer de sidste gange. Vi har 49 adresser, dertil kommer de andre foreninger, vi sender til. Vi har 52         medlemmer, men heraf er der ægtepar, det giver 46 adresser.

        Der er betalt bankgebyr og WEB samt det første blad i år. Det sidste blad var steget til 941 kr. (forrige gange 891 og 762).

        Vi har et pænt lille overskud sidste år. Vi har ikke betalt noget til de aflyste foredrag.

        Medlemsbevægelsen: Vi har mistet nogle enkelte medlemmer, vores kontingent er gået ned med 1.300 kr., vi har nu 46 adresser.
        Vi har et medlem, som skal plejes lidt, så vi kan få ham til at betale sit kontingent. Henning Lund får de blade (Slægt-Tidende), vi har liggende til ham. De er ikke               sendt, fordi han ikke har betalt kontingent.
        Folk fortæller ikke, at de vil meldes ud, de lader som regel blot være med at betale kontingent.

    c) Dirigent

        Hvem? – Poul Kaarup blev foreslået, han var det sidste år. Jesper spørger ham.

    d) ”En interessant film” til generalforsamlingen

        Kai har igen i år nogle, der kan bruges. Det skal være en, som max varer 1:30. Det blev vedtaget at vise "Dengang i Danmark 1945-1970".

    e) Dato for generalforsamling

        Onsdag den 26. maj 2021, kl. 19:15 i Det Bruunske Pakhus på 1. sal.
        Henning Karlby orienterer viceværten om, at vi skal bruge AV-udstyr.

2)    Fremtiden for vores forening. Hvilke betingelser skal være opfyldt for at vi kan fortsætte som forening?

    a) Bestyrelse (problematisk med vakant bestyrelsespost!).

        Vi håber, vi kan få et nyt bestyrelsesmedlem til generalforsamlingen. Vi kan spørge Charlotte, om hun er villig til at træde ind i bestyrelsen igen.
        Vi må se, hvem der dukker op til generalforsamlingen

    b) Aktiviteter. 

        - Foredrag:
            Vi har de aflyste, alle dem der er aflyst har sagt, at de gerne vil komme igen. Det handler om Erik Kann, Inger Buchard, Ivan Kondrup og Ulrich Klug. Jesper Ratjen             kan fortælle om svenske aner.

        - Slægtstemaaftener:
            Vi skal prøve at lave det med ét emne før kaffen og gotisk læsning efter kaffen. Den gotiske tekst skal sendes til medlemmerne inden mødet, så de kan øve sig                 således, dvs. at de får resultatet, hvis de kommer til mødet.

        - Hjemmeside:
            Det er en fin hjemmeside, vi har og den er altid up to date, det skal Kai have ros for.

        - Slægts-Tidende:
            Vores artikler skal så vidt muligt være noget man kan lære af, for at komme videre med slægtsforskningen.

        - Bibliotek:
            Der er ikke noget at sige til, at der stort set ingen udlån er. Det kunne måske være en idé, at skrive i Slægts-Tidende om, hvad man kan finde i vores bibliotek?
            Vi har f.eks. bøger om jordemødre eller gevorbne krigskarle. Men vi skal måske finde ud af, om de skal følge med til de nye lokaler? En af vores temaaftener kan                 være om emner, der findes noget om på biblioteket.

        - Andet:
            Intet at bemærke
 
    c) Økonomi (Medlemstal)
            Dette er behandlet tidligere

    d) Reklamefremstød:
        "Foreningernes lørdage" på Fredericia og Middelfart biblioteker. Vi vil gerne gentage vores fremstød igen til september 2021. I slutningen af maj aftaler vi med                     bibliotekerne om, hvornår vi kan være der til september.
        Der skal et stykke i Elbo Bladet og Melfart Posten om arrangementerne på bibliotekerne.
        Andre ideer? - intet.

3)    Eventuelt

        Kaffe.