Logo
Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links Fotoalbum

Bestyrelsesmøde den 27. februar 2017

På Lokalhistorist Arkiv, Fredericia.

Deltagere: Jonna Qvortrup, Hanne Olsen, Jesper Ratjen, Kai Aurbo, Jens Christian Bruun-Toft og Niels Thomsen. Bente Mikkelsen var forhindret.

Af Niels Thomsen, sekretær.

Der henvises til den af formanden Jesper Ratjen (mail d. 28. februar) udsendte indkaldelse, se her.
Vi startede med kaffe og Jespers hjemmebagte kage.

1a. Valg til Bestyrelsen
Jesper Ratjen modtager genvalg.

Kai Aurbo modtager genvalg, men med betænkeligheder. Som webmaster for hjemmesiden er der ikke andre der kan tage over, hvilket Kai også accepterer, som en begrundelse for at fortsætte med denne post. Redaktørjobbet for Slægts-Tidende kunne være i spil. Besluttes af den kommende bestyrelse, når den konstituerer sig. Kai er desuden næstformand. Dette job, der ikke belaster når bare vi har Jesper, kan også være i spil. Besluttes af den kommende bestyrelse, når den konstituerer sig.

Niels Thomsen modtager ikke genvalg til sekretærposten, men er villig til at blive i bestyrelsen, hvis et andet job kan findes. Er også villig til at tage evt. ad hoc. opgaver.

Revisor (John Rasmussen) og revisorsuppleant (Gudmund Bornemann Madsen) er villige til at fortsætte.

1b. Regnskab og budget
Jonna nævner at det lige går med balancen i regnskabet, men vi skal måske reducere med yderligere et foredrag gennem Folkeuniversitetet. Vores udgift til en foredragsholder gennem FU er 1.540 kr. pr gang (2015-priser). Totalt får foredragsholderen 2.310 kr. + transport og evt. overnatning fra Folkeuniversitetet.
Sensommerudflugten gav et større underskud, blandt andet var der indført kontingentbetaling til Museet i Frøslevlejren. En uforudset udgift. Udgifter til bustransport kan ikke skæres mere ned, måske kan kørsel i private biler komme på tale?

Kontingentopkrævningsformen kører tilfredsstillende.

Jonna udsender en medlemsliste til bestyrelsesmedlemmerne.

1c. Dirigent
Niels Nybo Jacobsen foreslås.

1d. En interessant film
Vi blev enige om ”Danskernes egen historie - Ferie” Manglende kabler til lyden vil Jesper tage op med arkivet.

2. Vores holdning til fortsat kollektivt medlemskab af en sammenlagt SSF-DIS forening
På generalforsamlingen må der redegøres for, hvordan tankerne er omkring den nye forening man arbejder på at danne, også økonomien. Der regnes med en årlig besparelse for foreningen på 34 kr. pr. medlem ved at gå ud af SSF.
Der var enighed om at vi indstiller til generalforsamlingen, at vi melder os ud af SSF. Det forberedes til at kunne foretage en skriftlig afstemning. Mange af vore medlemmer er i forvejen personlig medlem af DIS. Hvordan bliver betingelserne omkring den nye forening?

3a. Slægts-Tidende og hjemmesiden
Hjemmesiden er meget flot og informativ. Redaktøren kunne nok ønske mere stof til at sætte i bladet.

3b. Afhentning og distribution, ændring af byrdefordelingen
Det kører tilfredsstillende.

4a. Biblioteket
Udlånsaktiviteterne har en nedadgående tendens.

4b. Er der behov for en særlig indsats?
Nye bøger/bogtitler kunne nævnes i Slægts-Tidende.

5. Er der omkostningskrævende initiativer, der skal medregnes i næste års budget?
Det årlige medlemskontingent foreslås bibeholdt på nuværende stade.
For punkterne Sensommerudflugt, Udstillingsaktiviteter og Indkøb til vort medlemsbibliotek var der ikke kommentarer. Det er primært op til den nye bestyrelse om at dyrke emnerne.
Til Udstillingsaktiviteter blev nævnt at man, sidst på sæsonen, kunne tænke på at lave en udstilling på Biblioteket.

6. Eventuelt
Et tilbud om billet til reduceret pris til udstillingen ”Slægts-Historie” i Øksnehallen i København rundsendes pr. mail til medlemmerne.


Tilbage til referatoversigt