Logo
Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links FotoalbumTil forsiden

Referat fra bestyrelsesmøde d. 24. februar 2015.

Af Niels Thomsen, sekretær


Til stede var hele bestyrelsen: Jonna, Hanne, Karen, Kai, Jesper, Jens Christian og Niels.
Der henvises til formanden Jesper Ratjens udsendte indkaldelse til mødet (se her).

Punkter til generalforsamlingen

1. Valg til bestyrelsen
Jesper Ratjen er på valg og modtager genvalg.
Kai Aurbo er på valg og modtager genvalg som redaktør og web-master.
Niels Thomsen er på valg og modtager valg til bestyrelsen, dog ikke til sekretærposten.
Karen Petersen er på valg og modtager genvalg som moccamester.
Revisor: John W. Rasmussen modtager genvalg.
Revisorsuppleant: Gudmund Bornemann Madsen modtager genvalg.

Vi har brug for mindst endnu én suppleant. Poul Kaarup blev nævnt som et muligt emne til bestyrelsen.
Ved det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer den nye bestyrelse sig og fordeler de enkelte opgaver.

Andre emner der blev taget op under dette punkt:

For at reklamere for foreningens aktiviteter bør vi have en notits i avisen (Fredericia Dagblad) forud for de enkelte medlemsmøder. Ved sidste ”Arkivernes Dag” fik Jesper en kontakt til en journalist fra Fredericia Dagblad. Denne kontakt må vi dyrke nærmere. Det drejer sig om at få nævnt vore arrangementer i avisens ”Tid og sted i Fredericia” Sekretæren må forud for hvert møde sende informationer til bladet.

Ajourføring af medlemsfortegnelse med adresser og telefonnumre. Jonna efterlyser disse oplysninger. Formanden vil på generalforsamlingen igen opfordre medlemmerne til at levere disse oplysninger.

Udsende medlemsfortegnelsen til bestyrelsesmedlemmerne. Jonna vil rundsende fortegnelsen.

Udfærdigelse af mødereferater er et ret omfattende og tidskrævende arbejde. Kan man begrænse omfanget af de enkelte referater, og stadig sikre at de ”siger noget”  
Redaktøren sætter (i øjeblikket) det fulde referat på hjemmesiden, men kan reducere det i ”Slægts-Tidende” under hensyntagen til pladsforhold og øvrige forhold.

Regnskab og budget
Kontingentindtægter er faldet med 3.000 kr.
Udflugter har kostet 1.500 kr. mere. Foredrag 3.000 kr. mere. Købt lidt flere bøger. 200 kr. mere i porto. Slægtstidende 1.500 kr. mere (der er betalt for 4 numre i 2014 - fordi faktura fra dec. 2013 ikke forelå før årsskiftet).

Det er i alt indtægter på ca. 25.000 kr. og udgifter på ca. 36.000 kr. og dermed et træk på bankbeholdningen på omkring 10.000 kr. Beholdningen er ved årsskiftet på ca. 5.600 kr.

Vi har 68 enkelt-medlemmer og 14 par, i alt 96 medlemmer.

Hvilke foranstaltninger kan foretages for at rette op på tallene?
a) Reducere i antal udgivelser af Slægts-Tidende?
b) Gøre en indsats for at øge medlemsantallet?
c) Sætte medlemskontingentet op?
Man blev enige om at hæve kontingentet fra 190 til 200 kr. for enlige og fra 260 til 280 for kr. for par. Det giver omkring 1.000 kr. mere på årsbasis. Hvis det ikke får nogle til at melde sig ud!
Kontingentopkrævningsformen med at udsende et indbetalingskort bibeholdes.

Dirigent
Leif Horsmark er villig til hvervet.

En interessant film
Det bliver filmen om Maren Spliid (36 minutter) og Børkop Vandmølle (13 minutter).

2. Slægts-Tidende og hjemmeside
Kai understregede at deadline for materiale til bladet er hhv. 20. august, 20. november og 20 marts.
Kai efterlyste også kommentarer generelt til blad og hjemmeside.
Mødereferater bør være kortere og om muligt med flere billeder. Også flere artikler i bladet (med billeder) på bekostning af mødereferater.
Der trykkes fremover (kun) 100 eksemplarer af Slægts-Tidende.
Leif tager sig stadig af pakning af bladet.
Der var stor tilfredshed med Web-masterens arbejde.

3. Biblioteket
Udlånsaktiviteten er ikke stor.
Der er et generelt problem med hyldeplads i biblioteket.
Bogbestanden kan nok reduceres. Bøger, der kan lånes på biblioteket, behøver vi ikke at have.

4. Aktiviteter
Prisen for at deltage på sensommerudflugten skal holdes på et rimeligt niveau.
Udstillingsaktiviteter vil nok blive, at vi igen deltager i Arkivernes dag.
Indkøb til biblioteket. Ingen aktuelle bøger på programmet, men nogle vil forekomme.
De foredragsholdere der fås i samarbejde med Folkeuniversitetet koster foreningen ca. 1.500 kr. pr. foredrag.
Påskønnelse til medlemmer for at lave et foredrag. Henning Karlby får et par flasker for sin indsats.
Hvad skal vi give foredragsholderen Ulrich Alster Klug, som kommer til næste medlemsaften? Han er blevet medlem af foreningen! Jonna forespørger ham.

5. Andet
Kai tager computer med til generalforsamlingen for visning af filmene.
Næste bestyrelsesmøde, med den nye bestyrelse, bliver onsdag 11. marts 2015.

Tilbage til referatoversigt