Logo
Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links FotoalbumTil forsiden

Bestyrelsesmødet den 21. marts 2013

Emne: Konstituering mm.
(se også mødeindkaldelse 12. marts 2013)

Dette referat er udfærdiget af Niels Thomsen.
Til stede var: Vita, Jonna, Hanne, Kai, Niels, Nina og Jesper. Otto og Leif delvist. Afbud fra Irene.

Jesper Ratjen bød velkommen til de 3 nye medlemmer af bestyrelsen: Nina Andersen, Niels Thomsen og Hanne Olsen (sidstnævnte er suppleant).

1.
Konstituering af bestyrelsesposter

3 poster er på forhånd besat med følgende:
Jonna Qvortrup som kasserer.
Nina Andersen som ny bibliotekar i stedet for Laila Køngerskov.
Kai Aurbo som næstformand, redaktør af Slægts-Tidende, og web-master og bladudvalg.

Øvrige poster:
Jesper Ratjen fortsætter som formand.
Vita Horsmark fortsætter som medlem af forlystelsesrådet og bladudvalget.
Sekretærjobbet kan Niels Thomsen ikke rigtig snige sig udenom. Jeg modtager og håber på god opbakning fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med at få de fleste fakta med fra de forskellige foredragsholdere.
Otto Geisler kan ikke umiddelbart erstattes, vi må alle gøre vores bedste for at fylde pladsen ud. Tak til Otto for eminente referater fra møderne. Otto afleverede samtidig 2 ringbind ”Arkivmappe” og  ”Forhandlingsprotokol”, som Niels vil bestyre.

Suppleanter:
Irene Hansen og Hanne Olsen, hvor Hanne er moccamester og Irene assisterende moccamester.

Uden for bestyrelsen har Leif Horsmark stadig nogle småjobs, som han gerne fortsætter med. Der var enighed om at vi gerne vil have Leif til at fortsætte som foreningens repræsentant i ”Vends Herreds Udgiverselskab” med hvad dertil hører. Desuden har Leif nogle gode kontakter til bogtrykkeren, som trykker ”Slægts-Tidende” Det vil han fortsætte med at dyrke for bestyrelsen. Som det tredje område vil han assistere Vita omkring nogle praktiske ting i forbindelse med forlystelsesrådets aktiviteter (bustransport m.v.).

2.
Der fremkom, til brug for valg af foredragsønsker til den nye sæson, omkring 20 forslag fra medlemmerne udover et antal som Erik Kann havde fremsendt til Jesper.
Jesper har aftalt med Erik Kann at dennes foredrag (som endnu ikke er fastlagt, men måske bliver noget om transport) bliver mandag d. 9. dec. 2013.

Som optakt til sensommerudflugten i 2014 blev sidst foredrag i foråret 2014 (14. april) afsat til Poul Erik Jespersen om ”Brødremenigheden” i Christiansfeld.

Af øvrige forslag der blev udvalgt er:
a) ”FamilySearch” ved Georgia Nielsen? (lokal slægtsforsker fra Kaltoftevej). Forsøges afholdt i september.
b) Slægten 45 side 44: Michael Dupont om ”Pasprotokoller”
c) Slægten 46 side 68: Hans Peter Poulsen om ”Vandrende håndværkere”
d) Slægten 47 side 43: Jørgen Peder Clausager om ”Træk af kvindens liv fra omkring 1700 til 1970.
e) Slægten 47 side 69: Peter Wodskou om ”Plejebørn, tyveknægte og andre skæbner…”
f) Torben Tvorup Christensen med ”Dansk udvandring”. Dette foredrag blev på grund af sygdom aflyst sidste år. Planlægges så til kommende sæson.
g) ”Gamle håndværk”. Foredragsholder fra Hjerl Hede, Rådvad Centret i Lyngby eller lignende institution.
Jesper, der kontakter foredragsholderne for at få dem placeret i programmet, har allerede startet på dette arbejde. På nuværende tidspunkt ser Jespers skema sådan ud.

FOREDRAGSØNSKER 2013 / 2014
ForedragsholderEmneKontaktDato
1Erik Kannmed tog og damperik@reinholdt-kann.dk9. dec 13
2Poul Erik Jespersen
Turistfører
Christiansfeld5048 1121
turistfoerer@gmail.com
sendt forespørgsel 22.3
helst april
3Georgia
Slægtshist.Center, Frdc
Family SearchNina kontakterhelst som TEMA
september
4Torben Tvorup Christensen
Udvandrerarkivet 
Fortælling om indvandreres
skæbne i Amerika
ttc-kultur@aalborg.dk
sendt forespørgsel 22.3.   
5Michael Dupont
Arkivar 
Pasprotokoller
Slægten nr.45 s.44
Rigsarkivet
6Jørgen P. ClausagerTræk af kvindens livKolonihavevej 6,
9750 Østervrå
7Peter Wodskov
Vagtmester
Plejebørn, tyveknægte . .
Slægten nr.47 s.69
Rigsarkivet
8

3.
Som tema-aftener blev foreslået to før jul (sept. og okt.) og to efter jul (jan. og feb.) gerne onsdage men afpasset efter arkivets kalender. Følgende temaer blev foreslået:
Gotisk Skriftlæsning som fast indslag omkring et kildetema. Vi udleverer et par gotiskskrevne tekster i kopi. Deltagerne (evt. i hold) får en halv times tid i fred og ro til egen transkribering, hvorefter vi udfylder hullerne i fællesskab.
Før eller efter dette gennemgås kildens anvendelsesmulighed i slægtsforskning og vi prøver Daisy-søgning. Vores ambition er at henvende os til begyndere, således at det er ”almindelige” kilder: Kirkebøger (før og efter 1814), Folketællinger, Skifteprotokoller, Fæsteprotokoller, Skøde-og panteprotokoller – og i øvrigt, hvad deltagerne måtte fremsætte ønsker om.

Medlemmernes slægtsbøger/erindringsskrivning ved Niels og Jonna

Family Search ved Georgia(?) med assistance fra Jesper.
FamilySearch er foreslået flyttet fra alm. foredragsaften til en tema-aften.

4.
Besøg på landsarkiv eller lokalarkiv blev til et besøg i Viborg. Første torsdag i måneden er snakke-dag i Viborg. Satser på torsdag d. 7. november 2013. Vi kører i privatbiler på sædvanlig samkørselsbasis.
Vita sørger for pladsbestilling snarest muligt og siden samkørselsfordeling.

5.
 Vita og Kai udgør redaktionsgruppen.

6.
Sensommerudflugten i år bliver til Danmarks Industrimuseum, Gasvej 17-19 i Horsens (http://www.industrimuseet.dk). Det bliver en bustur. Vita arrangerer (gerne med privatsekretær-hjælp)..
Vi skal også prøve efterfølgende at arrangere en byvandring i det gamle Horsens (Jesper vil gerne være behjælpelig).
Dagen bliver lørdag d. 31. august 2013. Entré er 40 kr. pr. person.
Mulighed for at låne en kørestol undersøges af Nina.
Vi tog endvidere beslutning om, at sensommer-udflugten i aug/sept.2014 skal gå til Christiansfeld, hvis vi kan få det ønskede foredrag om samme emne til april 14.

7.
Eventuelt.
Datoer for mødeaftener må blive: Mandag 9. sept. Mandag 14. okt. (efterårsferieuge!). Mandag 11. nov. Mandag 9. dec. Mandag 13. jan 2014. Mandag 10. feb. (vinterferieuge!). Mandag 10. marts og mandag 14. april (dagen efter palmesøndag!).
Plejer vi at tage hensyn til de mandage der falder i en ferieuge/tæt på påske? Reglen er vel, at bare mandagen ikke er en helligdag, så afholder vi møderne på 2. mandag i måneden! 

Følgende er noget fra Jesper om diverse terminer:
Udsendelse af breve
1) Brev udsendes til alle medlemmer i juli indeholdende:

a) Program 2013/14
b) Flyer med invitation til sensommerudflugt til Horsens
c) Kontingentopkrævning med anvisning om betalingsmåde: Til konto nummer i Middelfart Sparekasse senest 31.august 2013 - eller kontant til kassereren på sensommerudflugten og allersenest kontant til                     kassereren på første mødedag den 9.sept. (Jonna udtrykte betænkelighed ved at tillade betaling efter 31.august, men Formanden havde (desværre) nævnt denne mulighed ved generalforsamlingen – (Må det ikke     gentage sig!).
Det meddeles endvidere i brevet, at:
d) ”Slægten (udk. 1.juli) udleveres i adresserede kuverter ved første møde (udflugt / septembermøde)

2) – resten må udsendes på billigste måde.

Tilbage til referatoversigt