Logo
Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links FotoalbumTil forsiden

Bestyrelsesmødet den 20. marts 2012, kl. 19:00.

Emne: Konstituering mm.

Deltagere:  Formand Jesper Ratjen; j.ratjen@stofanet.dk;
Tlf.: 75 51 80 63
                  Næstformand Kai Aurbo; kaiaurbo@turbopost.dk;
Tlf.: 75 86 83 15
                  Forlystelsesråden Vita Horsmark; horsmark1@stofanet.dk;
Tlf.: 64 41 44 56
                  Bibliotekar Laila Køngerskov;
laito@hotmail.dk; Tlf.: 75 92 83 38
                  Kasserer Jonna Qvortrup; jonnaqvortrup@hotmail.com;
Tlf.: 75 92 96 78
                  Moccamester Leif Horsmark; Leif.Horsmark@stofanet.dk;
Tlf.: 64 41 44 56
                  Sekretær Otto Geisler; fuglebak@profibermail.dk;
Tlf.: 75 91 18 87
                  Afbud fra: Ass. moccamester Irene Hansen; pandora@profibermail.dk;
Tlf.: 75 55 47 18
 

Arkiv: Forhandlingsprotokollen.

Referatet udsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer.                 

Referatet er baseret på formandens indkaldelse af 12. marts 2012, som var udsendt på mail. 

Jesper indledte møde med, at vi foretog en udvidelse af dagsordenen, således et nyt pkt. 7: Udstilling i Børkop. Et nyt punkt. 8: Brev fra Hansenberg designia (teknisk skole i Kolding). Det oprindelige pkt. 7 bliver her til pkt. 9: Eventuelt. 

Ad. 1: Ved denne konstituering af bestyrelsen sker der ingen ændringer, da samtlige medlemmer er de samme som i foregående bestyrelsesperiode. 

Ad. 2: Sæsonen 2012-2013 vil få 6 foredrag med foredragsholder gennem FU. Desuden en aften, hvor vi er ”os selv” samt generalforsamling + 4 tema-møder. Bordet rundt fremkom bestyrelsen med i alt 16 konstruktive forslag incl. 4 fremsendte fra medlem Hans Kristian Høegh-Hansen. 

Følgende 8 foredrag valgte bestyrelsen i prioriteret rækkefølge, hvoraf 6 af disse aftales mellem formanden og foredragsholderen:

1. ”Slægtsforskningsprogrammer på godt og ondt” ved cand.phil. Sven-Erik Christiansen (Slægten nr.43/30).

2. ”Hvordan kommer vi videre med slægtsforskningen efter Arkivalier Online?” ved genealog Erik Kann, mandag den 14. januar 2013.

3. ”Militære stambøger” ved (?)

4. ”Fra købmandsdisk til skyttegrav” ved Sognepræst i Fårup Erik Johansen (Slægten 42/24).

5. ”Børn uden for ægteskab” ved cand.mag. Jytte Skaaning. (Slægten 45/44)

6. ”Dansk udvandringshistorie – følger en udvandres oplevelser” ved projektleder og historiker Torben Tvorup Christensen, Aalborg Udvandrearkiv.

7. ”Hvad findes der i Kort og Matrikelstyrelsens arkiv?” ved Arkivar Peter Korsgaard, KMS. (Slægten 44/13).

8. ”De kommunale arkiver” ved arkivar, seniorforsker, ph.d. Jørgen Mikkelsen, Rigsarkivet. (Slægten 44/14).

Disse møder fordeles på den 2. mandag i månederne: september, oktober, november, december, januar og april i samarbejde med Lillebælt Folkeuniversitet. 

Ad. 3: Tema-aftnerne består med følgende temaer:

Onsdag den 26. september: ”Gamle danske mål-, vægt- og møntbetegnelser” ved Otto Geisler.

Onsdag den 24. oktober: ”Forberedelse til Landsarkivbesøget i Odense” ved Jesper Ratjen

Onsdag den 23. januar 2013: Opfølgning på: ”Hvordan kommer vi videre…” ved Jesper Ratjen

Onsdag den 27. februar 2013: Kirkegårde og begravelsesprotokoller ved Jonna Qvortrup og Jesper Ratjen.

Mandag den 11. marts 2013: Generalforsamling.

Besluttet på bestyrelsesmødet 1.marts 2012 at ”Spørgekassen” tilpasses i ”Medlemmernes 10 minutter”, efterhånden som spørgsmål fremkommer. 

Ad. 4: Arkivbesøget til Landsarkivet i Odense på en endnu ikke fastlagt dag i uge 48 fra åbningstiden kl. 10:00 til kl. 16:00 tirsdag til torsdag. (Første torsdag i måneden er det tilladt at snakke uden at hviske). Det kunne enten blive en gruppe-tog-tur eller med private biler. Formanden aftaler med LAO som led i programfastlæggelsen. 

Ad. 5: Slægts-Tidende skal også have andet stof end referater. Redaktionsgruppen består af: Kai Aurbo og Vita Horsmark.

Bestyrelsen skal søge at få mere stof fra medlemmerne, som på hvert møde skal opfordres med indlæg fra enten egne oplevelser, henvisninger til andres artikler eller med overskrifter som forslag. ”Kendte” personer med relationer til slægtsforskning skal ligeledes opfordres/spørges. 

Ad. 6: Sensommerudflugten planlagt til ”Tidens Samling” i Odense på ”Kulturmaskinen”, Farvergade 7, 3. sal i Odense C (bag Brandts Klædefabrik, ca. 15.min. gang fra banegården). Åbent mandag – lørdag, kl. 10-16. Datoen er lørdag den 25. august. Vita Horsmark planlægger turen. 

Ad. 7: Udstilling på Børkop Bibliotek og Lokalhistorisk Arkiv for at gøre opmærksom på Trekantområdets Slægtshistoriske Forening, og hvad den står for. Oktober måned 2012 er det ønskede tidspunkt. Kai Aurbo aftaler møde med biblioteket. Kai Aurbo, Vita Horsmark og Jesper Ratjen danner ”udstillingsgruppen” og arrangerer selv nødvendige møder. 

Ad. 8: Formanden havde modtaget et brev fra ’Hansenberg designia’ om grafiske elevprojekter. Bestyrelsen blev enig om, at det ikke var noget Foreningen kunne gøre brug af. 

Ad. 9: Bibliotekets omorganisering blev kort drøftet, og der var enighed om i bestyrelsen at mødes til et decideret biblioteksmøde den 25. april, kl. 19:00. Formanden sender dagsorden. Alle bør forberede sig inden.
 

Mødet slut kl. 22:15. 

Otto Geisler, sekretær.

Tibage til referatoversigt