Logo Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links FotoalbumTil forsiden

Bestyrelsesmødet den 23. marts 2011, kl. 19:00


Deltagere:  Formand Jesper Ratjen; j.ratjen@stofanet.dk; Tlf.: 75 51 80 63.
                 Næstformand, bladudvalg Kai Aurbo; kaiaurbo@turbopost.dk;
Tlf.: 75 86 83 15.
                 Sekretær Otto Geisler; fuglebak@profibermail.dk;
Tlf.: 75 91 18 87.
                 Bibliotekar Laila Køngerskov;
laito@hotmail.dk; Tlf.: 75 92 83 38.
                 Forlystelsesråd, bladudvalg Vita Horsmark; horsmark1@stofanet.dk;
Tlf.: 64 41 44 56.
                 Kasserer, bladudvalg Jonna Qvortrup; jonnaqvortrup@hotmail.com;
Tlf.: 75 92 96 78.
                 
Suppleant, Moccamester Irene Hansen; pandora@profibermail.dk; Tlf.: 75 55 47 18.
                 Suppleant, Ass. moccamester Leif Horsmark;
Leif.Horsmark@stofanet.dk; Tlf.: 64 41 44 56.                                                 

Deltog ikke: WEB-master Alex Kristensen.
         Arkiv: Forhandlingsprotokollen.

Referatet udsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Referatet er baseret på formandens indkaldelse af 15. marts 2011, udsendt på mail.

Ad. 1:   Konstituering af bestyrelsesposterne.
            Bestyrelsesposter konstitueret som ovenfor beskrevet.
            Formanden nævnte, at indlevering af stof til bladet ”Slægten” til redaktør Birte Steffensen skal ske senest 1. maj. Foreningens sæson-program 2011-2012 med                   ”Slægten” og girokort udsendes inden juli måned.

            Jens Bundesen formodes at være redaktør af ”Slægts-Tidende” indtil en anden person kan tage over. Jens, Jonna, Vita, Leif og Kai udgør pt. redaktionsudvalget.                   Redaktionen skal være færdig inden 1. april i forbindelse med næste udgivelse den 11. april. Vita og Leif vil denne gang sikre kuverteringen.
            Konstitueringen sendes til Web-masteren Alex Kristensen af formanden.

Ad. 2:  Foredragsønsker til sæson 2011/12.
          Følgende foredragsønsker blev prioriteret:
             1.   ”Hvordan følges et spor på nettet?” ved seniorkonsulent Erik Kann.  
             2.       ”Bispearkiver” ved Seniorforsker Ole Degn.
          
  3a. ”Almueundervisning i 1700-1800-tallet” ved Ingrid ?
             3b. ”Rytterskoler” ved Kirsten Bantsen.
             4.  ”Få ansigt på arkivalierne” ved Bente Jensen.
             5.    ”Almindelige menneskers kulturhistorie” ved Lene Andersen.
             6. 
 ”Skøder og panteprotokoller” ved Karsten Thiede.
             7.    ”Skriv dit sogns historie” ved Bendt Spenderup Mathiesen, Øster Starup.
             8.   ”FamilySearch” ved Krogh Thomsen.

Jesper Ratjen vil kontakte og aftale med disse mulige foredragsholdere samt fastsætte tidsplanen for afholdelse.

Øvrige forslag, som henligger:

”Indvandring – Udvandring” f.eks Amerika og Polen samt hvorledes og hvad bør iagttages ved kontakt til udenlandske arkiver?; ”Pest & Kopper”; ”Kongesøn-Skomagersøn!”; ”Mormor’s jyske rødder!”; ”Husbestyrerinde søges”; ”Svenskerkrige i Jylland – Da landet blev øde”; ”Kærlighed på Herregården”.

Ad. 3:  Slægthistoriske temaaftener.
           Der blev aftalt 8 mødeaftener, deraf 6 med foredrag udefra.
           Temaaftenerne fortsætter på onsdage og 4 temaer er udpeget:

1.  Statens arkivsystem DAISY med, hvorledes finder man journaler og protokoller? v/Jesper Ratjen.

2.   Nygaards Sedler & Politiets Registerblade v/ Jesper Ratjen.

3.  Bispearkiver (opfølgning på det mulige foredrag nr. 2) v/Svend Erik Hansen.

4.      ”Hvad står dér?” v/en endnu ikke udpeget medlem af bestyrelsen.

Følgende datoer blev fastlagt til disse temaaftener: Onsdage den 28. september, 26. oktober, 30. november alle i 2011 og 25. januar i 2012.

Ad. 4: Besøg på Landsarkiv/lokalarkiv.
          Bestyrelsen besluttede arkivbesøg onsdag den 8. februar 2012 til Landsarkiver for Sjælland m.m. med mulighed på eget initiativ at kunne besøge henholdsvis                       Stadsarkivet på Københavns Rådhus og/eller Rigsarkivet på Slotsholmen.

Ad. 5: Slægts-Tidende.
          Bestyrelsen bakkede helt op om indholdets karakter og redaktionsgruppen ved Jens Bundesen, Kai Aurbo, Vita Horsmark, Leif Horsmark og Jonna Qvortrup, vil                   arbejde sig hen mod deadline. Alle medlemmer skal på hvert møde opfordres til at komme med redaktionelle bidrag. Alle i bestyrelsen bør kunne bidrage med indlæg             til Slægts-Tidende.

Ad. 6: Udflugt.
          Bestyrelsen enedes om at turen lørdag den 3. september 2011 skal gå til Frederiks/Grønhøj og Kongenshus Mindepark for at besøge: ”Kartoffel-tyskerne på                       Alheden, deres egn, liv og levned”. Forlystelsesudvalget arrangerer og vil kontakte Elsa Steen Ølgaard, tdl. formand for Kartoffeltysker-foreningen. Busselskab vil blive           kontaktet angående pris og mulighed.
          Starttidspunktet og turens længde vil kunne medføre, at der på en eller anden måde skal spises frokost.
          Vita arrangerer en research-tur, hvor alle i bestyrelsen har mulighed for at deltage, for nærmere at se på forholdene som parkering, spisning, aftrædelse m.m. på                 besøgsstederne. Denne tur vil foregå som samkørsel.

Ad. 7: Eventuelt.
          Der fremkom ikke yderligere punkter til drøftelse, hvorfor mødet sluttede kl. 22:20.
          Dato for nyt bestyrelsesmøde er ikke aftalt, men vil finde sted i februar 2012.

Otto Geisler, sekretær.

Tilbage til referatoversigt