Logo
Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
Vedtægter Hvem forsker hvad Bogreolen Links Fotoalbum
VEDTÆGTER
§ 1.
Foreningens navn er TREKANTOMRÅDETS SLÆGTSHISTORISKE FORENING og  foreningens hjemsted er Fredericia.

§ 2.
Foreningens formål er at samle slægtshistorisk interesserede for ved fælles indsats, oplysende foredrag, ekskursioner til  arkiver o.l., og i samarbejde med lokalhistoriske foreninger og arkiver, at øge kendskabet til slægtsforskning.

§ 3.
Foreningens virke sker fortrinsvis fra september til april, i hvilket tidsrum møder i reglen holdes 2. mandag i hver måned. Er dette en helligdag, da næstfølgende mandag.

§ 4.
Foreningens medlemmer betaler et kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet forfalder til betaling 1. september. Er kontingentet ikke betalt senest to måneder efter forfald, slettes medlemmet og kan kun genoptages mod at betale et indskud, svarende til et halvt års kontingent.

§ 5.
Ikke-medlemmer har adgang til foreningens arrangementer mod betaling af gæstebillet, hvis pris fastsættes af  bestyrelsen.

§ 6.
Regnskabet følger kalenderåret.

§ 7.
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling holdes, når intet andet er meddelt, på mødedagen i marts. Forslag, der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Ekstraordinær generalforsamling kan holdes når bestyrelsens flertal ønsker det, eller en tredjedel af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet begæring derom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker skriftligt med 14 dages varsel.

§ 8.
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 6 medlemmer.
1. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
2. Desuden vælges 2 suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

Valgene gælder for 2 år ad gangen, med 3 bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år, dog således at formand og kasserer ikke går samtidig.

Bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleant er dog på valg hvert år.

I tilfælde af stemmelighed, tæller formandens stemme dobbelt.

§ 9.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.
Ændringer i vedtægter kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer.

§ 10.
Opløsning af foreningen kan kun ske ved ekstraordinær generalforsamling, herunder om anvendelse af eventuel efterladt formue.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 21. oktober 1974 med senere ændringer den 10. marts 1975, den 14. marts 1994, den 9. marts 1998 og den 10. marts 2003. 

Tilbage til start