Logo
Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links Fotoalbum Til forsiden
"Slægtsværksted" den 23. januar og 6. februar 2019

– hvor vi bl.a. gennemgik brug af en udvalgt kilde: Danske Kancellis supplikprotokoller.

Af Jesper Ratjen, formand

(Kun) 5 hhv. 3 deltagere + bestyrelsesrepræsentanter

Vores "Slægtsværksted" den 23. jan., var åbent fra kl. 16 til 21, uden andet "program" end, at man kunne dukke op i tidsrummet og få hjælp til sin personlige slægtsforskning samt blive orienteret om brug af udvalgte kilder og øvelse i gotisk skriftlæsning.

En deltager havde et par kirkebogstekster fra 1700-årene med, som hun henholdsvis ønskede hjælp til at læse samt delagtiggøre os i. Det ene på grund af sit usædvanlige indhold: Notat d. 20. Dec. 1701 om dåb og begravelse af et vanskabt spædbarn, som var døbt Anne og som desuden var ledsaget af præstens tegning af dette barn.

Kirkebogsbillede
            Ødsted kirkebog 1690-1731, Jerlev herred, Vejle amt. Døbte 1701 [ao.opsl.10/49]


En anden deltager forelagde en kirkebogstekst fra 1768 med en dåbsdato, som vi læste som: "Dom. Miseri". Vi gjorde os bekendt med, at der på salldata.dk under "Scannede bøger / Diverse" findes en boghylde med bl.a. "Bauers Calender år 601 - 2200", hvis kalenderdel vi lærte at bruge ("ny og gl. stil") og fandt også i oversigten over de latinske betegnelser for kirkedage, en Dom. Miserere-dato, som dog vakte undren mht. kronologien. En efterårsdato indskrevet i begyndelsen af maj? Hmm!

Desuden prøvede vi metoden: At verificere tydningen af et stednavn i sognet v.hj.a. stednavnedatabasen på krabsen.dk.

Vi valgte at gennemgå disse forespørgsler i fællesskab, for at vi alle kunne lære af dem. (Et medlem havde åbenbart ønsket personlig hjælp om noget andet. Det fik han så imens).

Der var ikke denne gang indkommet ønske om gennemgang af brugen af en specifik kilde. Det var derfor overladt til formanden at vælge. Valget var faldet på Danske Kancellis supplikprotokoller, idet dette enorme og slægtshistorisk relevante materiale nu er indscannet og søges på Daisy:

Arkivskaber: Danske Kancelli
Arkivserie: Supplikker

De findes 1701-1771 og 1773-1799. Både "Register til supplikker" samt de tilhørende "Supplikprotokoller". Serien er bygget op om 213 voluminøse protokolbind á ca 400 sider med ansøgninger til Kongen om begunstigelser af mange slags og behandlet af Cancelli Collegiet.

Den udvalgte sag, som viste et godt eksempel på protokollernes 2-spaltede indretning (skrevet på "knækket papir") med sagsfremstilling i højre spalte og kongens resolution i venstre, læste vi også i fællesskab som øvelse i læsning af gotisk skrift. Sagen var fra 1778 (Supplikprotokol 7 A 1778, 1.halvår), hvor en ung lømmel af god familie ansøges løsladt fra Møens Tugthus, hvor han havde siddet i 4 år for et mindre tyveri – holdt væk fra fristelserne i København.

Den 6. feb. i vores sædvanlige aftenmøde-tidsrum, havde Henning Karlby adskilligt med. Bl.a. en korrektion til vores "Dom. Miseri" - tydning. Vi havde overset en lille afsluttende streg (som skulle læses som et "c") og et (forkortelses) punktum –  Så der stod: "Dom. Miseric." = Dominica [søndag] Misericordia, som er 2.søndag efter påske. Så passer kronologien og vi fik repeteret, at detaljerne er af største betydning og at vi aldrig må slutacceptere noget der "ser mærkeligt ud". UNDERSØG SAGEN IGEN!

Henning medbragte også en tysksproget tekst fra Bov kirkebog 1868, som vi fik læst under nogen diskussion og opslag i on-line ordbøger om betydningen af de tyske ord. I stedet kunne vi, uden så megen snak med fordel have gået ind på foreningens hjemmeside og under "Bogreolen" have klikket os ind i tysk ordbog. Den er opstillet af vores medlem Jens Bundesen og indeholder netop de slægtsforskningsrelevante ord, man har brug for. HUSK DET!

Forsøg på at slå en barnedåb op, for at tjekke fadderne (som man altid skal huske at notere sig) mislykkedes, idet vi denne mandag aften var udsat for et af de efterhånden ret hyppige udfald af billedviseren på arkivalieronline. Blank side! Vi kunne ikke slå noget op! – Heldigvis kunne vi (da det ikke var en kirkebog fra Fyn, vi ville se), finde kirkebogen på "Family Search". Da vi kendte forældrenes navne og fødselsdata foretog vi en navnesøgning efter Christen og Elise Simonsen. De dukkede fint op i toppen af de mange hundrede Christen. Elise var af den amerikanske indtaster forvansket til "Elsie". Det må man være beredt på, hvis man baserer sin slægtsforskning på andres indtastninger!
Ved at klikke på det lille fotoapparat-ikon får vi vist den originale side og kan læse, hvad der virkelig står – altså incl. fadderne. Hvis man nøjes med at klikke på dokument-ikonet ses bare indtasterens indskrivning af barnets og forældrenes navne i et personskema. Her nævnes fadderne ikke. – !

Endelig forhindrede den deaktive billedviser os endnu en gang i vores forehavende. En deltager sad med det klassiske problem: Hvem er faderen til barnet født af en ugift mor? Vi havde en grundig behandling af problemet, da vi på mødet d. 14. januar åbnede "Spørgekassen": Hvis forældrene ikke selv er blevet enige om faderens bidrag til barnets underhold, kan moderen anlægge en alimentationssag ved faderens bopælsamt. (Det vil være for omstændeligt, her at gentage alt det, som blev fremlagt og drøftet mundligt på mødet januar-mødet). Vi ville dog alligevel gerne hjælpe spørgeren ved i Daisy at finde den relevante alimentationssag.

    Arkivskaber: Vejle Amt
    Arkivserie: Alimentation
    søgeresultatet viste bl.a.:
    1856   1959    Vejle Amt     Alimentationsjournal
    1856   1959    Vejle Amt     Alimentationssager  

I journalens alfabetiske navneregister findes den relevante sag (hvis der er nogen), som derefter søges efter journalnummeret i sags-samlingen.

Sagerne fra Vejle amt er endnu ikke indscannet. Vi fandt henvisning til den relevante pakke, men den skal indtil videre ses ved fremmøde i Viborg – eller bestilt sendt til Odense.  En demonstration af tilsvarende sager, som er indscannet fra sjællandske amter, måtte af de nævnte tekniske årsager opgives.

 
Tilbage til referatoversigt