Logo
Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links FotoalbumTil forsiden
Mødeaften den 9. april 2018
28 deltagere

Tema:  "Ingen Haandværksmand maa boe paa Landsbyen" v/Erik Kann, Kommunikationskonsulent, Rigshospitalet, København

Af Niels Nybo Jacobsen, sekretær og Jesper Ratjen, formand

I anledning af datoen sang vi efter forslag "frihedssangen": "En lærke letted"

Erik kannForedragets titel er hentet fra Danske Lov 3-13-23 (Som var den retslige hovedregel – med adskillige tilføjelser og ændringer undervejs, helt op til 1816)
"Ingen Haandværksmand maa boe paa Landsbyen, undtagen Grovsmede, Tømmermænd, Bødkere, Teglbrændere, Pottemagere som gjøre sorte Potter, Hiulmænd, Murmestre, Skindere, Vævere som væve Blaar- og Hampelærrit, Skræddere, som sye Vadmel og de Skomagere, som sye Bønderskoe."

Disse få håndværkere måtte bo og udøve deres fag på landet frit og uden bevilling. Landhåndværket blev oftest praktiseret af husmænd.
Udøvelse af ALT ANDET HÅNDVÆRK på landet skulle foretages af håndværkere i købstæderne.

Der var for få håndværkere i byerne til at det kunne praktiseres i virkeligheden, men det formelle regelsæt fordrede, at hvis nogen alligevel ønskede at bosætte sig og udøve håndværk på landet, fordrede det tilladelse igennem DANSKE KANCELLI (som i tiden med enevælde varetog opgaver, som svarer til vore dages: Indenrigs-, Justits-, Undervisnings- og Kirkeministerium)
Lovens forudsætning om fuldstændig adskillelse mellem land og by var dog slet ikke virkeligheden.
Masser af andre end de i Danske Lov anførte håndværk virkede på landet

Foredraget holdt sit fokus på godkendelser/bevillinger og nøjedes med to særlig vigtige grupper, som begge er scannet efter mikrofilm og kan tydes på arkivalieronline:

–  Supplik-protokoller  (Supplikker/ansøgninger om "alt muligt" henvendt til de enevældige konge 1701-1799)
    Omfatter: "Register til Supplikker" og de tilhørende protokoller: "Supplikker"
    Søges i DAISY:    
    Arkivskaber: danske kancelli

    Arkivserie: supplik

–  Adskillige bestillinger 1730-1848 (Oplyser om embedsbesættelser, tildeling af titler, privilegier og bevillinger vedr. diverse næringer
    Registre og de tilhørende protokoller
    Topografisk ordnet med sted og sagregister
    Sagligt ordnet efter bestillingernes art
    Søges i DAISY:
    Arkivskaber: danske kancelli

    Arkivserie: adskillige bestillinger

Ved »Plakat af 3.april 1816« skete der ændringer:
"Ligesom ikke andre Slags Haandværkere end de, der nevnes i Lovens 3-13-23 og senere givne Bestemmelser, kan nedsætte sig paa Landet for at drive deres Haandværk, uden Cancelliets, efter de befundne Omstændigheder, givne særdeles Tilladelse, saaledes skal ogsaa de efter Lovene berettigede Landsbyhaandværkere have Overøvrighedens Tilladelse til at nedsætte sig paa de Steder, hvor de agte at tage Bopæl.
De Haandværkere som for Tiden maatte være bosatte paa Landet, og der have drevet deres Haandtering i 2 Aar, skal der dog uden Hensyn til de her tagne Bestemmelser fremdeles, naar de attraae det, igennem Cancelliet meddeles den i § 1 ommeldte særdeles Tilladelse."

Dvs.: Alle udøvende landhåndværkere skal fortsat have bevilling.
         Håndværkere, som udøver et fag nævnt i loven:
         Eksisterende: Fornyelse af bevilling gennem Danske Kancelli
         Nye udøvere: Bevilling gennem Overøvrigheden (Amtmanden / Københavns overpræsidium)
         Øvrige fag: Søge bevilling gennem Danske Kancelli

Efter 1848: Indenrigsministeriet overtager kancelliets opgaver med tilladelser og dispensationer.
Indenrigsministeriet, 1.Kontor   Register til resolutionsprotokol
Indenrigsministeriet, 1.Kontor   Resolutionsprotokol

Tilbage til referatoversigt