Logo
Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links FotoalbumTil forsiden
Generalforsamlingen den 13. marts 2023

Af Henning Karlby


Ifølge vedtægterne skal:
“Ordinær generalforsamling holdes, når intet andet er meddelt, på mødedagen i marts”

Referat
1. Valg af ordstyrer: Bestyrelsen foreslår Jesper Ratjen
    Jesper blev valgt   

2. Bestyrelsens beretning v/ Formanden Vibeke
    Vibeke oplæste beretningen. Se vedhæftet bilag her.

3. Gennemgang af regnskabet 2022 og budget 2023   v/ Kassereren Jonna
    Jonna gennemgik regnskabet. Se bilag her. Budget se bilag her. Ved indvielsen af de nye lokaler var der købt en gave, fra Foreningen, til Lisbeth.
    Vi har pt. 43 adresser, dvs. ca. 50 medlemmer.
   

4. Fastsættelse af kontingent
    Bestyrelsen foreslår:
    Medlemskab: 220 kr. – par 300 kr.
    Gæstebillet: 50 kr.
    Kontingent uændret.

5. Valg til bestyrelsen (3 personer, som vælges for 2 år ad gangen)
    Bestyrelsen konstituerer sig selv med hensyn til hverv og opgaver
    På valg er:
    Vibeke Karlby (modtager genvalg) – Valgt
    Michael Terp Rasmussen (modtager genvalg) – Valgt
    Kai Aurbo (modtager genvalg) – Valgt

    Ikke på valg:
    Jonna Qvortrup
    Hans Henrik Honoré
    Henning Karlby

6. Valg af suppleanter (2 personer, som vælges for 1 år ad gangen)
    Suppleanterne deltager på lige fod i bestyrelsesmøderne, hvor bl.a. sæsonens foredrags-
    emner og øvrige aktiviteter besluttes samt i foreningens arbejde i øvrigt.
    Suppleanterne varetager traditionelt hvervet, som moccamestre.
    På valg er:
    Niels Thomsen (modtager genvalg) – Valgt
    Lise Espersen (modtager genvalg) – Valgt
   
7. Valg af revisor/bilagskontrollant (vælges for 1 år af gangen)
    På valg er:
    Jens Simonsen (modtager genvalg) – Valgt

8. Valg af revisorsuppleant/bilagskontrollantsuppleant (vælges for 1 år af gangen)
    På valg er:
    Poul Korup
    Svend Erik Hansen blev valgt.

9. Indkomne forslag
    Fra bestyrelsen er følgende forslag: Skal bestyrelsen undersøge, hvad det koster at melde os ind i Danske Slægtsforskere? Hvilke fordele og ulemper vores forening vil få     ud af et medlemskab? Såfremt der er væsentlige fordele ved et medlemskab bemyndiges bestyrelsen til at tegne et medlemskab. I tilfælde af at dette gennemføres, skal     bestyrelsen udarbejde et forslag til de nødvendige rettelser til foreningens vedtægter, så det kan godkendes på næste generalforsamling.

    Bestyrelsens forslag blev trukket tilbage og i stedet blev Jespers alternativ vedtaget. Jesper er bange for at vi bliver "nedlagt", som en selvstændig forening.
    Han mener, vi underlægger os DS-regler, som reelt betyder, vi ikke længere er selvstændige, hvis vi melder os ind.

    Jespers forslag vedtaget med 18 for og 2 imod,


10. Eventuelt
    (hvor alt kan drøftes, men intet besluttes)
    Er der nogen, der har ønsker til foredrag. Vi vil gerne have forslag også til udflugtsmål inden den 23. marts.Tilbage til referatoversigt