Logo
Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links FotoalbumTil forsiden
Generalforsamlingen den 13. marts 2017
21 medlemmer var mødt op.

Af Niels Thomsen, sekretær og Jesper Ratjen, formand.
 

Jesper og HenningForeningens formand Jesper Ratjen (til venstre på billedet) bød velkommen til generalforsamlingen med Bestyrelsens beretning om foreningens 42. sæson (2016-2017).

Dagsordenen, samt begrundelsen for bestyrelsens forslag om udmeldelse af SSF blev den 7. marts rundsendt til den hovedpart af medlemmer, som har oplyst os om en mail-adresse. Tilsvarende blev lagt på hjemmesiden den 8. marts.

Dagsordenen havde følgende punkter:

1. Valg af ordstyrer
Henning Karlby (til højre på billedet) blev valgt som ordstyrer. Henning konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, da den er programsat i sæsonprogrammet og nævnt på hjemmesiden.
Ordstyreren sørgede for, at der blev valgt 2 stemmetællere, nemlig Vibeke Karlby og John W. Rasmussen.

2. Bestyrelsens beretning, ved Formanden
Beretningen kan læses i sin helhed her. Den indeholdt følgende punkter:
Medlemstallet; Mail-adresser; Mødeaftener; Slægtstemaaftener; Medlemmernes 10 min.; Sensommerudflugt; Slægts-Tidende; Hjemmesiden; Biblioteket; Arkivernes dag samt TAK til vores husvært, til vores moccamester, til bestyrelseskollegaer samt ikke mindst til medlemmerne.

Ordstyreren opfordrede dernæst forsamlingen til at fremsætte ønsker eller synspunkter til de enkelte punkter. Kun vedrørende kommende emner, var der ønsker:
– Om at lave slægtsbøger (forslag hentet fra Sønderborg)
– Opfølgning af foredragsemner på temaaftener
– Pasprotokoller
– Fortælle om søgestrenge fra problem til løsning
– Udvandring til Amerika. Hvordan sikrer man sig, at den fundne person er den rigtige?

Bestyrelsens beretning blev godkendt af forsamlingen.

3. Regnskab for 2016 og budget for 2017, ved Kassereren
Regnskab og budget blev uddelt på tryk. Regnskab og budget kan ses her.
Regnskabet er præget af stort underskud, der primært skyldes udgifter til bustransport til sensommerudflugten. Det gjorde det heller ikke bedre at vores udflugt i 2016 blev yderligere belastet af, at Nationalmuseet havde ændret den gratis adgang til Frøslevlejren til 50 kr. pr. person – og at vi kun var 22 deltagere. Denne post kan kun forbedres ved at deltagerantallet øges væsentligt (minimum 30 deltagere hvis bus, ytrede Kassereren) eller ved at benytte private biler til transport. En øgning af medlemsbetalingen for deltagelse i udflugten fra 200 kr. til 250 kr. pr. person er en mulighed. I forsamlingen ytrede ingen betænkelighed ved, at deltagelse i udflugten kunne koste 250 kr. Skal vi til at sløjfe endnu en foredragsholder udefra (via Folkeuniversitet)? Budgettet (6000 kr.) er kun beregnet for 4 eksterne foredrag.
Et underskud på over 4.500 kr. holder ikke i det lange løb.
I budgettet for 2017 er der regnet med et underskud på ca. 2.500 kr.  Her er det udflugten (og her primært bustransporten), der figurerer med et underskud på 2.000 kr.

4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: Medlemskab: 200 kr. – par 280 kr. Gæstebillet: 40 kr.   Det blev påtalt, at der var budgetteret med (endnu) et underskud. Derfor blev der foreslået at hæve kontingentet til hhv. 220 kr. og 300 kr. Det burde give omkring 1.200 kr. Gæstebilletter bibeholdes på 40 kr. pr. aften.
Regnskab, budget og kontingentforhøjelse blev godkendt.

5. Valg til bestyrelsen  (3 personer, som vælges for 2 år ad gangen)
På valg var:
Jesper Ratjen (hidtidig formand) - modtager genvalg
Kai Aurbo (hidtidig næstformand, redaktør og webmaster) - modtager genvalg
Niels Thomsen (hidtidig sekretær) - modtager kun genvalg som suppleant

Jesper Ratjen og Kai Aurbo blev genvalgt.
I stedet for Niels Thomsen blev Niels Nybo Jakobsen valgt til bestyrelsen

Bestyrelsen konstituerer sig selv med hensyn til hverv og opgaver.

6. Valg af suppleanter (2 personer, som vælges for 1 år af gangen)
Suppleanterne deltager på lige fod i bestyrelsesmøderne og varetager traditionelt hvervet som moccamestre.
På valg var:
Bente Mikkelsen (hidtidig moccamester) - modtager genvalg

Vakant suppleantpost
Bente Mikkelsen blev genvalg og Niels Thomsen blev valgt til den vakante moccamester-suppleantpost

7. Valg af revisor/bilagskontrollant (vælges for et år af gangen)
På valg var:
John W. Rasmussen - modtog genvalg – og blev genvalgt

8. Valg af revisorsuppleant/bilagskontrollantsuppleant (vælges for et år af gangen)
På valg var:
Gudmund Bornemann Madsen - modtog genvalg – og blev genvalgt

9. Indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår:
»Trekantområdets Slægtshistoriske Forening« udmelder sig snarest muligt af
»Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger« (SSF)

Forslaget, samt Bestyrelsens begrundelse var sammen med dagsordenen udsendt på mail til medlemmerne samt bragt på hjemmesiden. Dette, samt en skrivelse fra SSF, som opgjorde fordele og ulemper for hhv. foreningen og medlemmerne ved en fremtidig sammenlægning af SSF og DIS Danmark, var uddelt på tryk.

Begrundelse:
SSF og DIS Danmark arbejder på at lægge sig sammen til een forening: “Danske Slægtsforskere” og vil allerede fra juli 2017 udgive et fælles blad. Det indebærer, fremgår det, at medlemmer af de lokale foreninger – som vores Trekantområdets Slægtshistoriske Forening – også SKAL være medlem af den nye SSF/DIS-forening “Danske Slægtsforskere" og at vi i Trekantområdets Slægtshistoriske Forening ikke må optage medlemmer, som ikke er medlem af “Danske Slægtsforskere"!  Bestyrelsen har drøftet det og var helt enige om at foreslå generalforsamlingen d. 13. marts, at Trekantområdets Slægtshistoriske Forening melder sig ud af SSF. Vi ønsker at kunne/måtte optage de medlemmer, som henvender sig for at deltage i vores lokale arrangementer og vil nøjes med vores blad “Slægts-Tidende”. Hvis man vil deltage i vores – Trekantområdets Slægtshistoriske Forenings – arrangementer, må man have betalt kontingent til os eller løse gæstebillet. Hvis man ønsker at modtage SSF/DIS-bladet må man melde sig ind hos dem også. 

Et medlem udtrykte betænkelighed ved, at vi allerede nu skulle tage stilling til spørgsmålet. Vi véd på nuværende tidspunkt for lidt om, hvordan sammenlægningen vil komme til at virke!
Efter pointering af synspunkterne i bestyrelsens begrundelse og forsamlingens mulighed for kommentarer, foretoges en skriftlige afstemning blandt de fremmødte 21 medlemmer. 20 satte X ved: JA - meld ud af SSF; 0 satte X ved: NEJ - forbliv i SSF; 1 afgav en blank stemme.

Optællingsresultat: 20 for, 0 imod, 1 blank = Bestyrelsen sørger for at melde »Trekantområdets Slægtshistoriske Forening« ud af SSF snarest muligt.

10. Eventuelt
Ingen ønskede ordet

Ordstyreren erklærede generalforsamlingen for afsluttede og takkede for "god ro og orden" – og Formanden takkede ordstyreren for varetagelse af hvervet.

Efter kaffen viste Kai Aurbo en film: "Ferie", som bl.a. viste klip fra lejrskoleophold på Bornholm, Gabriel Jensens ferieudflugter for københavnske brostensbørn, badeliv ved Århus, de første charterrejser til Mallorca og en reklamefilm om SAS – alt fra "da vi var unge/yngre". En meget fornøjelig afslutning på vores generalforsamling 2017.


Tilbage til referatoversigt