Logo
Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links FotoalbumTil forsiden
Generalforsamlingen den 11. marts 2019

19 medlemmer deltog.

Af Jesper Ratjen, formand

Vi sang indledningsvis "Når vinteren rinder . . ."

Susanne Lund– og derefter, inden generalforsamlingen, fik Susanne Lund (billedet) ordet for at fremsætte nogle tanker, som hun havde gjort sig om muligheder for vores forenings fremtid:
"Jeg tror, at foreningen skal genopfinde sig selv", indledte Susanne og pegede på det kæmpe virtuelle fællesskab der nu findes for slægtsforskere på nettet og de sociale medier. Til gengæld tilbyder vores forening et fysisk fællesskab, som er meget værdifuldt. Hold endelig fast i medlemsaftener med eksterne foredragsholdere og bestyrelsens/ medlemmernes indlæg.

Foreningens åbenlyse behov for medlemstilgang kunne søges blandt efterlønnere og nyligt pensionerede, som skal finde nye interesser og fællesskaber at deltage i. Det foreslås praktiseret ved et par månedlige formiddagsmøder med kaffe og frokost i forbindelse med slægtsforskningsværksteder som supplement til vores sædvanlige aftenmøder med foredrag.

Susanne var også inde på formidlingen af vores individuelle slægtsforskningsresultater, som med fordel kunne henvende sig til en ny tids brugere af elektroniske medier. Punktnedslag på interessante historier omkring udvalgte aner frem for de store oversigter, kunne nok bedre fange interessen blandt børn og børnebørn, mente Susanne bl.a..
Generalforsamlingen

1. Valg af ordstyrer. Henning Karlby valgtes.
Henning

2. Bestyrelsens beretning v/ Formanden, som indledte med at påpege, at selv om kildeadgangen er blevet meget nemmere med de mest brugte kilder ved hånden hjemme ved skrivebordet, er slægtsforskningshåndværkets krav til viden og kunnen de samme: JesperMedBeretning
Man skal vide:
        – hvilke kilder, der findes;
        – hvor de findes og
        – hvordan man bruger dem og
        – hvad man kan bruge dem til.
        Man skal både kunne læse og forstå dem.
        Det er der ikke lavet om på!

                                                       (Vi taler om slægtsforskning – ikke afskrift fra nettet).

Beretningen omfattede dernæst punkterne: Medlemstal (afgang på 9; tilgang på 5. Resultat: 64 medlemmer); Oplysende foredrag; Medlemmernes 10 min.; Slægtstemaaftener; Sensommerudflugt (som måtte aflyses); Slægts-Tidende; Hjemmesiden; Biblioteket; Arkivernes dag samt TAK til vores husvært og mokkamestrene.

Beretningen blev taget til efterretning uden kommentarer. (Beretningen kan ses her).

3. Regnskab for 2018 og budget for 2019 v/ Kassereren
Det (af John Rasmussen) reviderede regnskab og budget blev uddelt på tryk. (Kan ses på her).
Regnskabet viser et mindre underskud på 574 kr. som skyldes en kombination af et faldende medlemstal og lille stigning i Folkeuniversitets takst.
Budgettet forudser mistrøstigt et yderligere fald i medlemstallet, så ved at skære eksterne foredrag ned fra 6 til 5, kan der genereres et lille overskud.

4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen havde foreslået uændret kontingent: Medlemskab: 220 kr  – Par 300 kr, hvilket blev vedtaget, men der blev argumenteret for en forhøjelse af gæstebillet fra 40 kr. til 50 kr. – Og sådan blev det vedtaget.

5. Valg til bestyrelsen (3 personer vælges for 2 år af gangen)
Jesper Ratjen, hidtidig formand (modtager genvalg)
Niels Nybo Jacobsen, hidtidig næstformand og sekretær (modtager ikke genvalg)
Kai Aurbo, hidtidig redaktør og webmaster (modtager genvalg, men ikke som redaktør)
Jesper Ratjen og Kai Aurbo blev genvalgt. (Kai med det givne forbehold)

Glædeligvis blev den frygtede situation, at foreningen måtte nedlægges p.gr.a. manglende tilgang til bestyrelsen, gjort grundigt til skamme: Ikke bare blev det afgåede bestyrelsesmedlem erstattet, men bestyrelsen blev efter 2 års underbemanding igen fuldtallig, idet:
                                             Charlotte Kyster, Henning Karlby og Henning Lund lod sig opstille og blev valgt med akklamation!

Bestyrelsen konstituerer sig selv med hensyn til hverv og opgaver.

6. Valg af suppleanter (2 personer, som vælges for 1 år af gangen)
Suppleanterne varetager traditionelt hvervene som mokkamestre.
Niels Thomsen, hidtidig mokkamester (modtager genvalg)
Vibeke Karlby, hidtidig assisterende mokkamester (modtager genvalg)
Begge blev genvalgt med akklamation!

7. Valg af revisor/bilagskontrollant (vælges for 1 år af gangen)
John W. Rasmussen modtog genvalg og blev valgt.

8. Valg af revisorsuppleant/bilagskontrollantsuppleant (vælges for 1 år af gangen)
Gudmund Bornemann Madsen ønskede efter mange år med hvervet, ikke at modtage genvalg.
Jørgen Nissen stillede sig til rådighed – og blev valgt med akklamation!

9. Indkomne forslag
Bestyrelsen havde stillet forslag om en reduktion i antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 6 til 4, selv om det ville gå hårdt ud over foreningens aktivitetsniveau, – men heldigvis kunne forslaget trækkes tilbage, eftersom det lykkedes igen at etablere en bestyrelse på 6 medlemmer.

10. Eventuelt
Ester Nørreløkke gjorde opmærksom på, vi efter Leif Horsmarks udmeldelse ikke har en repræsentant i Kulturelt samråd i Middelfart, her stillede Ester Nørreløkke sig til rådighed, som kontaktperson.

Efter kaffen vistes filmen: "Marken er mejet" fra serien "Danskernes historie". I de mange småfilm, emnet var sammensat af, blev vi bl.a. præsenteret for det hårde, manuelle slid som tidligere prægede landbrugsarbejdet og hvordan den stigende mekanisering lettede de fysiske byrder og gav anledning til glæde og stolthed. Vi blev også præsenteret for uhyggelige scener med tidligere tiders sorgløse, lemfældige omgang med skadedyrsbekæmpelsesmidler sluttende med en ækel propagandafilm om snudebiller kamufleret som oplysning. Lærerigt!

 

Tilbage til referatoversigt