Logo
Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links FotoalbumTil forsiden
Generalforsamlingen den 12. marts 2018
21 medlemmer var mødt op.

Af Niels Nybo Jakobsen, sekretær, og Jesper Ratjen, formand.
 
Foreningens formand, Jesper Ratjen, bød velkommen til generalforsamlingen med Bestyrelsens beretning om foreningens 43. sæson (2017-2018).

Dagsordenen blev den 5. marts rundsendt til den hovedpart af medlemmer, som har oplyst os om en email-adresse.

Dagsordenen, som kan ses her,  havde følgende punkter:

1. Valg af ordstyrer.
Henning KarlbyHenning Karlby blev valgt som ordstyrer. Henning konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, da den er programsat i sæsonprogrammet og nævnt på hjemmesiden.
Ordstyreren sørgede for, at der blev valgt 2 stemmetællere, nemlig Esther Nørrelykke og Asger Ringgaard Møller.

2. Bestyrelsens beretning, ved Formanden
Beretningen kan læses i sin helhed her. Den indeholdt følgende punkter:
Medlemstallet; Mail-adresser; Mødeaftener; Slægtstemaaftener; Medlemmernes 10 min.; Sensommerudflugt; Slægts-Tidende; Hjemmesiden; Biblioteket; Arkivernes dag samt TAK til vores husvært, til vores mokkamester, til bestyrelseskollegaer samt ikke mindst til medlemmerne.

Ordstyreren opfordrede dernæst forsamlingen til at fremsætte ønsker eller synspunkter til de enkelte punkter. Forslag til udflugtsmål var:
– Det grønne museum (Gl. Estrup)
– Forsøgsmøllen i Askov
– Tirpitz-stillingen/-museet, Blåvand
– Elmuseet i Tange
Desuden opfordres man til at sende forslag til ”links” på hjemmesiden til Kai Aurbo.

Bestyrelsens beretning blev godkendt af forsamlingen.

3. Regnskab for 2017 og budget for 2018, ved Kassereren
Regnskab og budget blev uddelt på tryk. Det kan desunden ses her. Regnskabet viser et lille overskud.
Fravalg af bus til udflugt til fordel for private biler havde medført et overskud på 333 kr. til forskel fra tidligere års underskud. Udgiften til SSF er sparet efter udmeldelsen. Desuden er der i biblioteket et aktiv på 3 endnu ikke solgte bøger á 150 kr.

4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: Medlemskab: 220 kr. – par 300 kr. Gæstebillet: 40 kr.
Der blev argumenteret for at sætte gæstebillet-prisen til 50 kr. for ikke at undergrave fordelen med et regulært medlemskab, men da antallet af gæster på et år er under 10, blev forslaget frafaldet.
Potentielle muligheder for tilskud blev diskuteret.
Regnskab, budget og kontingent blev godkendt.

5. Valg til bestyrelsen (3 personer, som vælges for 2 år ad gangen)
På valg var:
Jonna Qvortrup (hidtidig kasserer – modtager genvalg)
Hanne Olsen (hidtidig turarrangør – modtager ikke genvalg)
Jens Christian Bruun-Toft (hidtidig bibliotekar – modtager ikke genvalg). Det er efterfølgende oplyst, at det er aftalt, at Henning Karlby vil varetage biblioteket.
Jonna Qvortrup blev genvalgt. Der blev ikke foreslået yderligere kandidater til de ledige pladser, og ingen tilstedeværende ønskede at stille op, hvorfor det blev besluttet at lade disse pladser stå tomme indtil videre.
Det kan senere komme på tale at ændre vedtægten, således at der skal kræves færre end 6 medlemmer i bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med hensyn til hverv og opgaver.

6. Valg af suppleanter (2 personer, som vælges for 1 år ad gangen)
Suppleanterne deltager på lige fod i bestyrelsesmøderne og varetager traditionelt hvervet som mokkamestre.
På valg var:
Bente Mikkelsen (hidtidig mokkamester – modtog ikke genvalg)
Bestyrelsen foreslog: Vibeke Karlby (som blev valgt til assisterende mokkamester)
Niels Thomsen (hidtidig assisterende mokkamester – valgt til mokkamester)

7. Valg af revisor/bilagskontrollant (vælges for et år ad gangen)
På valg var:
John W. Rasmussen – som blev genvalgt

8. Valg af revisorsuppleant/bilagskontrollantsuppleant (vælges for et år ad gangen)
På valg var:
Gudmund Bornemann Madsen – som blev genvalgt

9. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.

10. Eventuelt
Under en diskussion af mulighederne for at øge medlemstallet blev bragt flere forslag frem, bl.a. Slægtsforskerværksted på arkivet, og ”Slægtsforskeren” som døråbner. Vi har en del af sidstnævnte fra 2017, som kan gives bort.

Hanne OlsenFormanden takkede på foreningens vegne de afgående bestyrelsesmedlemmer Hanne Olsen, Jens Christian Bruun-Toft og Bente Mikkelsen med en vin/chokolade-erkendtlighed.

Jens Christian
Ordstyreren erklærede generalforsamlingen for afsluttet og takkede for "god ro og orden" – og formanden takkede ordstyreren for varetagelse af hvervet.

Efter kaffen vistes  filmen: "Når gløderne springer" fra serien "Danskernes egen historie", som bl.a. viste klip fra jernstøberiernes udvikling (eks. Morsø og Rådvad), B&W, dansk bilproduktion, genbrugsstål (Fr.værk), lokomotiv- og tog-produktion, cementfremstilling, brobyggeri (eks. Lillebælt og Storstrøm), parcelhusbyggeri, produktion af glas-, kaolin- og lervarer, Grundfos-pumper samt transport og genbrug under besættelsen.

Tilbage til referatoversigt