Logo
Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links FotoalbumTil forsiden
Referat fra generalforsamlingen d. 14. marts 2016.
26 medlemmer var mødt op.

Af Niels Thomsen, sekretær.
 
Foreningens formand, Jesper Ratjen, bød velkommen. ”Velkommen Lærkelil” var valgt som aftenens sang.

Leif Horsmark1.
Bestyrelsens forslag til ordstyrer var Leif Horsmark (billedet). Der var ikke andre forslag. Leif blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og gav ordet til formanden.

2.
Formanden Jesper Ratjen fremlagde bestyrelsens beretning, som kan læses på vores hjemmeside www.trekanten-slaegt.dk under mødereferater (og her).
Det kan kort bemærkes at aktiviteten med at udsende girokort (til kontingentindbetaling) ikke har lokket flere restance-medlemmer tilbage. Derfor udsendes der ikke mere girokort til dette formål. Som sædvanlig kan kontingentet også indbetales til kassereren, sidste frist er første mødeaften i den nye sæson.
Beretningen blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

I fortsættelse af formandens beretning blev følgende emner taget op.
Der blev efterlyst kommentarer og ønsker til foredragsemner for kommende sæson, og her kom følgende ønsker:
a) Sø-ruller.
b) Indvandring fra Sverige til Danmark sidst i 1800-tallet.

Der var ingen forslag til emner for temaaftener.

Som forslag til hvor sensommerudflugten (Jylland står for tur i år) skal gå hen, blev følgende steder nævnt:
a) Bogense Museum (både arkæologiske og historiske emner).
b) Sønderjylland, men ikke et specifikt sted.
c) Dybbøl samt
d) Vind-vandmøller.
Økonomien omkring disse udflugter blev også berørt. I budgettet for det nye år opereres med et underskud for udflugten på ca. 3.000 kr. Der er buslejen den store post. Fordelen med en bus er det sociale islæt. Der forudsættes at deltagerantallet bliver på mindst 30 personer for at få holde underskuddet på det stipulerede. En anden mulighed, der tidligere har været benyttet, er kørsel i private biler. Bestyrelsen arbejder videre med sagen.

Hjemmesiden var der ingen kommentarer til, bare at Kai gør det godt.

Biblioteket har nu fået lidt luft på hylderne, endnu mere luft ville der komme, hvis flere lånte af bogbestanden!

3.
Det uddelte regnskab blev gennemgået af Jonna.
Regnskab og budget kan genses ved henvendelse til kassereren på en mødeaften.
Det ser noget mere optimistisk ud end ved sidste års regnskabsaflæggelse. En aflyst udflugt, en større indtægt fra kaffesalget og lavere portoudgifter er de væsentligste årsager til det et bedre resultat med et lille overskud.
Budgettet for 2016 opererer dog med et underskud på ca. 3.000 kr.!
Regnskab og budget blev godkendt.

4.
Fastsættelse af medlemskontingentet.
Blev vedtaget uændret til 200 kr./person og 280 kr. for par.
Gæstebilletter: 40 kr. pr. aften.

5.
Valg til bestyrelsen.
Jonna Qvortrup, hidtidige kasserer.
Jens Christian Bruun-Toft, hidtidig bibliotekar og
Hanne Olsen, hidtidige forlystelsesråd.
Ikke andre fremsatte ønske om at stille op. De 3 personer blev genvalgt.

6.
De to hidtidige suppleanter, der også deltager i bestyrelsesmøderne, ønsker ikke at genopstille.
Pr. tradition har suppleanterne også virket som moccamester hhv. assisterende moccamester.
Heldigvis meldte Bente Mikkelsen sig til at overtage hvervet som første suppleant og moccamester. Tak for det. Bente havde dog et par gange, hvor det kneb med at deltage, men det finder vi ud af.
Bestyrelsen har aldrig problemer, den har kun opgaver, som den løser hen ad vejen!

7 og 8.
Hvervet som revisor og revisorsuppleant (bilagskontrollanter) er hidtil bestredet af hhv. John Rasmussen og Gudmund Bornemann Madsen. De modtog begge genvalg.

9. Indkomne forslag.
Gudrun Bøgedal havde fremsendt et forslag om en vedtægtsændring, der skulle fastlægge reglerne omkring annoncering af salg/auktion/bortgivning af foreningens effekter som f. eks bøger. Forslagets ordlyd var:
"Hvis Bestyrelsen beslutter at afhænde effekter, som er foreningens ejendom, ved salg/auktion/bortgivning, skal dette meddeles medlemmerne mundtligt på et møde samt skriftligt med mindst 1 måneds varsel i medlemsbladet og på hjemmesiden, så medlemmerne har mulighed for at overtage/købe disse effekter". Gudrun var indforstået med at trække forslaget (altså uden vedtægtsændring), hvis bestyrelsen fremover sikrer intentionerne i forslaget ved både en rettidig annoncering, samt en mundtlig information mindst 1 måned før evt. salg vil finde sted.

10.
Eventuelt. Hertil var der ingen indlæg.

Aftenen sluttede efter kaffen, med visning af en film fra Give. Den er optaget 2 uger før den tyske besættelse d. 9. april 1940. Filmen omhandlede livet i byen og oplandet, både i foreninger, bestyrelser og skoler samt dagligdagen på egnen.


Tilbage til referatoversigt