Logo
Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links FotoalbumTil forsiden
Referat fra generalforsamlingen d. 9. marts 2015.

27 medlemmer var mødt op.

Af Niels Thomsen, sekretær.
 
Foreningens formand Jesper Ratjen bød velkommen. ”Velkommen Lærkelil” var valgt som aftenens sang.

Leif Horsmark1.
Bestyrelsens forslag til ordstyrer var Leif Horsmark. Der var ikke andre forslag. Leif (billedet) blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og gav ordet til formanden.

2.
Formanden Jesper Ratjen fremlagde bestyrelsens beretning, som kan læses  her.  
Beretningen blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

I forlængelse af beretningen blev der spurgt ind til emner for kommende mødeaftener. Følgende blev foreslået:
a) Søruller.
b) Øvelser med læsning af gotisk håndskrifter.
c) Hvad kan man få ud af avisen?
d) Statens Arkivers fremtidige samarbejde med slægtsforskere (Asbjørn Hellum).
e) Kirker i Fredericia kommune (Karsten Merrald Sørensen).
f) Den nye hjemmeside www.arkiv.dk til en temaaften.

Forslag til udflugter, fortrinsvis til Fyn:
a) ”Ernsts Samling” i Assens, er nu en del af Assens Museum.
b) Tvillingegården i Brenderup.
c) Humlemagasinet i Harndrup, det er ret dyrt, har tidligere været undersøgt.
d) Hofmannsgave (nordøst for Otterup) med Kartoffelmuseet.
e) Helnæs-halvøen.
Og så en enkelt jysk aktivitet, Moesgård Museum syd for Aarhus.

Henning Karlby oplyste at DIS-medlemmer i Odense har kørt et affotograferingsprojekt af dødsattester. Attesterne er så efterfølgende blevet sorteret i alfabetisk orden.

3.
Regnskab for 2014 blev uddelt. Kassereren Jonna Qvortrup gennemgik regnskab og budget.
Indtægterne er ca. 3.000 kr. mindre end sidste år, hvilket primært skyldes færre indtægter fra kontingent. Der er kommet 6 nye medlemmer til, men 24 har forladt os. Det er tankevækkende.
Indtægterne udgør i alt 26.196,71 kr.
På udgiftssiden ser det sort ud. Her er udgifterne ca. 9.000 kr. større end sidste år. Omkring 1.600 kr. skyldes at der er betalt for et nummer af Slægtstidende, der er leveret i år 2013, men fakturaen er først modtaget i 2014.  Udgifter til foredragsholdere er steget med knap 3.000 kr. og udflugter er steget med ca. 2.700 kr. I alt udgifter for 36.792,00 kr.
Det giver et samlet underskud på 10.595,29 for året 2014, der så har reduceret kassebeholdningen til 7.628,09 kr.

Følgende budget er opstillet
Indtægter i kr.
Kontingent
Gæstebilletter
Kaffesalg
Salg af æsker og kuverter
Salg af hæfter/bøger
Temaaftener
Renter
Udflugter
Indtægter i alt

17.000
500
800
100
500
500

7.000
26.400
Udgifter i kr.
Foredrag og film
SSF, kont.årsmøder/Slægten
Køb af bøger
Kontorartikler
WEB
Medl. Vends
Porto
Gaver, buketter mv.
Slægts-Tidende
Udflugter
Program+konvolutadressering
Udgifter i alt

9.200
2.600
1.000
1.300
400
50
3.000
900
3.000
10.000
1.200
32.650

Der er i budgettet regnet med et underskud på 6.250 kr. hvilket må betragtes som utilfredsstillende.
Flere forslag til bedring af økonomien blev nævnt.

Det blev nævnt,
a) at der var mulighed for at søge DIS-Danmarks lokalforeningsudvalg om tilskud på op til halvdelen af udgiften til et foredrag der holdes gennem Folkeuniversitetet. Eneste betingelse er, at medlemmer af DIS-Danmark har gratis adgang til foredraget.

b) Medlemsforøgelse. Hvordan kan vi rette op på det store fald i medlemsantallet? Når et medlem ikke har betalt kontingent i forbindelse med første mødeaften i september sendes et erindringsbrev ud til vedkommende. Sletning foregår efter 2 måneders restance. Ændre denne procedure med f. eks. telefonisk kontakt til vedkommende.
c) Skal betalingen til udflugter bedre dække de faktiske udgifter? I år har det for det enkelte medlem kostet 150 kr. at deltage, hvilket er noget under de faktiske udgifter.
d) Prisen for kaffe til møderne hæves til 10 kr. incl. småkager, lidt har også ret.
e) Opkrævningsformen med et udsende girokort (en reminder) der kan betales via netbank bibeholdes.
f) Bestyrelsen arbejder videre med at tackle de økonomiske problemer.

4.
Fastsættelse af kontingent.
Som et første skridt i forbindelse med forbedring af foreningens dårlige økonomi foreslår bestyrelsen kontingentet for de enkelte medlemmer forhøjet med 10 kr. Dette giver et årligt kontingent på 200 kr. for enkeltmedlemmer og 280 kr. for par. Prisen for gæstebilletter blev hævet til 40 kr. Blev vedtaget.

5.
Valg til bestyrelsen.
De 3 der var på valg for 2 år, Jesper Ratjen, Kai Aurbo og Niels Thomsen blev genvalgt.

6.
Valg af suppleanter for 1 år.
Karen Petersen blev genvalgt som suppleant.
Til den vakante plads som suppleant blev Bodil Bruun-Toft valgt.
Bestyrelsen konstituerer sig på et efterfølgende bestyrelsesmøde.

7.
Valg af revisor/bilagskontrollant for 1 år.
John W. Rasmussen var på valg, blev genvalgt.

8.
Valg af revisorsuppleant for 1 år.
Gudmund Bornemann Madsen var på valg, blev genvalgt.

9.
Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.

10.
Eventuelt.
Div. forslag der er nævnt ovenfor, vil blive behandlet af bestyrelsen.

Der blev efter kaffen vist to film.
Den første om Børkop vandmølle, hvordan den var blevet restaureret af frivillige fra Børkop Vandmølles venner. En ældre møller oplærte yngre medlemmer til at betjene møllen, der stadig maler mel på gammeldags vis ved hjælp fra vandkraftanlægget.
Den næste film var ”Liv i renæssancen”. Beretningen om Maren Splid. Kvinden der, ligesom nogle af hendes medsøstre i 1600-hundredtallet, blev antaget for at være heks og derfor blev brændt på bålet!

Tilbage til referatoversigt