Logo
Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links FotoalbumTil forsiden

BESTYRELSENS BERETNING for sæsonen 2013/2014 v/ Formanden 

ved generalforsamlingen den 10. marts 2014

Vi er nu ved slutningen af foreningens 39. sæson, så vi vil i 2014 kunne slutte os til hoben af jubilæumsfejringer. 1814: Tabet af Norge – Folkeskoleloven. 1864: Tabet af Sønderjylland. 1914: Udbruddet af 1.verdenskrig – og altså 21.okt.1974: Stiftende generalforsamling for TSF.

Medlemstallet
I den forløbne sæson har vi haft fornøjelsen, at kunne byde 7 nye medlemmer velkommen. Vi håber, at I bliver tilfredse med medlemskabet! Når vi alligevel må konstatere en nedgang i medlemstallet, skyldes det den triste kendsgerning, at vi (faktisk igen i denne sæson) har måttet slette en halv snes medlemmer på grund af manglende kontingentbetaling. Måske har Bestyrelsen været medårsag til dette: Girokortet var af de overalt hærgende besparelsesbestræbelser erstattet af et brev med betalingsanvisninger – måske er det blevet overset, at man skal betale kontingent? 

Det er en ærlig sag ikke at ville fortsætte et medlemskab, men send dog en regulær udmeldelse! Bestyrelsen har nu besluttet at vende tilbage til udsendelse af girokort som "kontingent-faktura". Girokortet kan betales over netbank, hvis man har en sådan, men kassereren modtager også kontant betaling. Senest ved 1. møde i september!

Vi er nu 105 medlemmer fordelt på 94 adresser. 4/5 af medlemmerne er fra Fredericia, mens en femtedel er fra Middelfart og Vestfyn, som vi meget gerne ville have en øget andel fra, men de mange lokalhistoriske foreninger i det vestfynske tilfredsstiller måske behovet for mange. Flere af vores medlemmer deltager aktivt i MOLF, véd vi. Vi har 4 medlemmer fra Kolding og opland, 2 fra Vejle med fjernere opland (Langå) samt et enkelt københavnsk medlem.
Bestyrelsen håber, at det lykkes os at tilgodese såvel de gamle, som de nytilkomne medlemmers behov og interesser.
Vi er til enhver tid lydhøre overfor forslag fra medlemmerne. I aften vil være et særdeles velvalgt tidspunkt for medlemmerne til at fremkomme med forslag og ønsker, idet arbejdet med næste sæsons program påbegyndes indenfor det næste par uger. Savner I noget, så lad os høre!

Mødeaftener
Foreningens hovedvirksomhed er mødeaftenerne den 2. mandag i månederne september-april. De 7 mødeaftener fordeles på 6 foredrag med 
Folkeuniversitets-foredragsholdere og 1 mødeaften med foredragsholder fra vores egne rækker eller andet arrangement. Vi sluttede sidste sæson med et foredrag om Kommunearkiver. I september lagde vi ud med et gensyn med den tidligere arkivleder Jørgen Clausager, som havde samlet data om Kvindens liv. Dernæst fulgte et meget nyttigt foredrag om Pasprotokoller.

I november koncentrerede vi os om løsning af vores egne problemer, idet vi åbnede Spørgekassen. 2 af de 3 spørgsmål kunne besvares udtømmende straks, men det tredie kun delvist. Spørgekassen har nu bedt Rigspolitiet om hjælp til de sidste krøller, – så overlad trygt jeres spørgsmål til Spørgekassen! 

Aftenen bød også på en festlig auktion over bøger modtaget som gave. (Den vil jeg vende tilbage til). 

I december blev vi taget med på rejse omkring forrige århundredeskifte: Med tog og damper i 16 timer.  I januar lærte vi om Slægtsforskning i Norden og i februar indtraf det utænkelige: Foredragsholderen Torben Tvorup Christensen, som skulle have holdt foredrag om Udvandreskæbner, udeblev uden afbud – og har ikke siden givet lyd fra sig! Da udeblivelsen blev en kendsgerning for de 36 fremmødte – heriblandt flere gæster, havde vi det held, at Henning Karlby spontant rejste sig og gav os en nyttig og indgående brugervejledning til Lægdsruller på nettet via Daisy. I aften har vi generalforsamling og til april slutter vi med et fordrag om Herrnhutterbyen Christiansfeld.
Kommentarer og ønsker til foredragsemner høres gerne bagefter!

Fremmødet til vores foredrag har været godt. Typisk har vi været nogle og 40 til møderne, når vi har haft fremmed foredragsholder, mens kun knap halvt så mange deltager i vores øvrige arrangementer: Slægtstemaaftenerne – Dem vender jeg tilbage til, men vil først nævne:

Medlemmernes 10 min.
Foredragsmøderne søges indledt med medlemmernes 10 min., hvor fund, oplevelser, ideer og overvejelser lægges frem på en stilfærdig og engagerende måde. Vi vil gerne på alles vegne takke indlægsholderne: Jonna Qvortrup og Leif Horsmark; Formanden har også været på en del gange; især fordi han glemmer at sørge for opfordring til at fortælle næste gang. En bøn: INDTEGN JER UDEN OPFORDRING! Det er ikke slemt. Husk, at I er blandt venner!

Slægtstema-aftener
Vi har nu i 9 sæsoner haft “slægtstemaaftener” på 4 onsdage som supplement til foredrags-programmet. 2 om efteråret og 2 om foråret. Formålet har været at opfriske slægtsforskerrelevant viden, forberedelse til arkivbesøg eller opfølgning på foredrag. Vi er “os selv”; med tid til fordybelse og samtale om emnet. Fremmødet til disse ”løsslupne” aftner har ikke været overvældende. Vi håber, at deltagerne har fået et udbytte. 

Vi lagde ud med »Søg, og du skal finde« med Georgia Nielsen fra Slægtshistorisk Center henne på Kaltoftevej, hvor vi prøvede at finde rundt i mormonernes gigantiske database "Family Search". Siden fulgte »Gotisk håndskriftlæsning og Forberedelse til arkivbesøg. Regler og brug af Daisy« v/ Formanden. I januar havde vi endnu en aften med »Gotisk håndskriftlæsning« – Vi sluttede sæsonens slægtstemaaftener forleden med en kavalkade af ideer og måder til  »Slægtsbøger og -erindringer« v/Sekretæren, Kassereren og medlemmerne Jens Bundesen, John W. Rasmussen og Henning Karlby

Har forsamlingen en mening om temaaftenerne? – og meget gerne ønsker til emner, vi skal tage op?

Bogauktion
Ved vores slægtstemadag den 11.november havde vi fornøjelsen at kunne indbyde til en bogauktion over "bogkassens" indhold. Vi havde fra vores medlem Karen Petersen som gave modtaget en række meget fine værker. En del er indlemmet i vores bibliotek, mens andre kunne udbydes på bogauktionen. Med John W. Rasmussen som mellemmand havde vi også fra en sydsjællandsk kilde modtaget adskillige bind af især "Vejle amts årbog", som også vores medlem Niels Nybo Jacobsen havde bidraget med. Det blev en festlig aften. På trods af, at kun 24 medlemmer deltog og kunne gøre priskup indbragte auktionen på selve aftenen 880 kr – og med et påfølgende eftersalg, gav det en indtægt til foreningen på over 1000 kr. Tak til de generøse givere!

Sensommerudflugt
Vores sensommer-udflugt er heldigvis blevet er fast tradition med god deltagelse. 30 deltagere var i august med på besøg på Industrimuseet i Horsens, hvor vi delt i 2 hold fik rundvisning – blandt andet i de tidstypiske lejligheder fra forrige århundrede. Efter kaffen med boller og lagkage var der tid til at gå på opdagelse på egen hånd i de mange udstillingstemaer.
Igen en veltilrettelagt tur af Vita og Leif Horsmark. (se fotos og omtale fra turen på foreningens hjemmeside). 

Næste år vil det sædvanligvis være Fyns tur til at være mål for sensommerudflugten, men måske vil I finde vores afsluttende foredrag om Herrnhutterbyen Christiansfeld så inspirerende, at vi skal droppe den mekaniske skiften landsdel og tage derned til sommer?
Har medlemmerne en mening om det?–  og i øvrigt nogle ønsker / forslag til interessante besøgslokaliteter?

Besøg på Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg
Vi har været der før, så vi havde ikke bestilt rundvisning men gik straks fra morgenstunden i gang med individuelt arbejdede på de tildelte pladser med de i forvejen Daisy-bestilte arkivalier. Kun 8 medlemmer deltog denne torsdag i november, men da vi kører samkørsel i privatbiler, er det ikke noget økonomisk problem. Vi havde valgt en torsdag, hvor samtale et tilladt på læsesalen, så vi kunne yde hinanden hjælp efter behov. Jeg tror, at alle fik et godt udbytte.
Har medlemmerne ønsker om andre fælles arkivbesøg?

Slægts-Tidende
Til næste møde ligger afslutnings-hæftet på 10.årgang (nr.30) af Slægts-Tidende klar til medlemmerne. Vores næstformand, Kai Aurbo, har som redaktør gjort en kæmpeindsats for at få sat et smukt og indholdsmæssigt interessant blad sammen. Med rigtig flot resultat! Sekretæren, først Otto Geisler og siden Niels Thomsen, har leveret hovedparten af stofmængden med deres fyldige foredragsreferater som ofte har været suppleret med uddybende stof. Men der har også været interessante artikler fra vores medlemmer Laila Køngerskov, Ester Nørrelykke, Leif Horsmark og vores foredragsholder Erik Kann bidrog i septembernummeret (nr.28) med en stor artikel om "Kød på slægten, kom godt i gang". Vi siger mange tak! – og ønsker os flere artikler fra medlemmerne, men er også glad for bare ideer til artikler.

Leif Horsmark har fortsat tilbudt sig som »Bla' bu'« – d.v.s. henter bladene hos bogtrykkeren i Middelfart, kuverterer dem og bringer dem her til arkivet på udgivelsesdagen.
De uafhentede blade er det kassererens tunge lod at frankere med de dyre frimærker.

Hjemmesiden
Vores webmaster, det er også Kai, har kreeret en ualmindelig smuk og instruktiv hjemmeside, som bliver holdt promte opdateret med illustrerede foredragsreferater og gode links. Hvis I ikke allerede har besøgt den flere gange, har I snydt Jer selv! Selv om Kai mener, at han bare passer sit arbejde, skal han i hvert tilfælde i dag have en særskilt tak.

Biblioteket
Det er et særkende for vores forening, at vi har et udlånsbibliotek. Fra tid til anden har vi som gave fra medlemmer modtaget flere gode titler. Vi siger mange tak for betænksomheden!
Sidste år foretog vi en omorganisering af bogsamlingen, som blev emneopdelt med nogle smarte skilleblade.

På vores hjemmeside kan I gå ind under »Bogreolen« under de forskellige kategorier og se bogtitler med indholdsbeskrivelse samt deres nummer på reolen. Man låner en bog ved at notere sig i mappen og tilsvarende ved afleveringen en måned efter. Man sætter selv den lånte bog tilbage på sin rette plads! Vi modtager gerne ønsker om konkrete boganskaffelser.

Arkivernes dag
Igen i år deltog vi her på arkivet på lokalhistoriske arkivers dag i november. Vi havde sat vores udstilling op – suppleret med en enkelt ny planche. Jonna Qvortrup og Formanden var travlt beskæftiget hele dagen med at besvare spørgsmål fra de besøgende.

TAK
Til slut en kær “pligt” at sige: TAK fordi vi fortsat har kunnet holde vores møder her i de misundelsesværdig dejlige lokaler på Lokalhistorisk Arkiv. Hvor kan en slægtsforsker føle sig bedre tilpas, end på en arkivlæsesal? Når dertil lægges den beredvillige hjælpsomhed vi fortsat mødes med af vores husvært Karsten Merrald Sørensen og hans stab, er der ikke noget at sige til, at vi føler os i den grad hjemme. 

Sidste år blev det varslet, at arkivet skulle flytte til »Smidts gård« i efteråret 2014, men valget af »Smidts gård« viste sig at være en politisk fadæse. Det var før kommunevalget og siden har jeg ikke modtaget nogen informationer.

Endelig vil jeg slutte med at erklære, at medlemmernes opbakning bag vores arrangementer gør det til en fornøjelse at være Bestyrelse i TSF og det får bestyrelsesmedlemmerne til at yde en stor og ivrig indsats, som jeg gerne vil takke mine kollegaer for.

Men ikke mindst: Tak til medlemmerne, hvis interesse for foreningens arrangementer som sagt gør alt til en fornøjelse. TAK!

På Bestyrelsens vegne.
        Formanden


Tilbage til referatoversigt