Logo
Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links FotoalbumTil forsiden
Referat fra ordinær generalforsamling, 11. marts 2013.

Af Otto Geisler, sekretær

27 medlemmer deltog.

Jesper & KarstenFormand Jesper Ratjen (billedet) bød velkommen til forsamlingen og vi sang nr. 300: ”I sne står urt og busk i skjul….”
Forinden var dagsordenen, regnskab 2012 og budget 2013 omdelt.

1. Bestyrelsens forslag til ordstyrer: Karsten Thomsen, blev enstemmigt godkendt.
Karsten Thomsen (til højre i billedet ) takkede for valget og indledte med at konstateret, at generalforsamlingen var lovligt varslet.

2. Bestyrelsens beretning ved formanden Jesper Ratjen – her i forkortet udgave:
Medlemstallet er i dag på 113 betalende medlemmer fordelt på 91 adresser. 4 nye medlemmer er budt velkommen. Der har været 2 udmeldelser medens 9 medlemmer er slettet på grund af manglende kontingentbetaling. Sidste rettidige indbetaling til bank eller kassereren er første mødedag i september.

Fordelingen af medlemmer efter postnumre er således, at ¾ kommer Fredericia og 1/6 er fra Middelfart og Vestfyn, 4 medlemmer fra Kolding og opland, 3 fra Vejle og opland samt et par københavnske medlemmer. Flere medlemmer deltager ligeledes aktivt i MOLF.
Bestyrelsen håber, at det er lykkedes at tilgodese såvel gamle, som nytilkomne medlemmers behov og interesser. Bestyrelsen er til enhver tid lydhøre overfor forslag fra medlemmerne til at fremkomme med forslag og ønsker, idet arbejdet med næste sæsons program påbegyndes inden for de næste par uger.
Savnes der noget, så lad bestyrelsen høre.

Mødeaftener, som er foreningens hovedvirksomhed, er den 2. mandag i månederne september – april. De fordeles på 6 foredrag med Folkeuniversitets-foredragsholdere og 1 mødeaften med foredragsholder fra egne rækker eller andet arrangement. Sidste sæson sluttede med et foredrag om rytterskoler i Kolding Rytterdistrikt. Siden fulgte ”Slægtsforskningsprogrammer”, ”Med soldater i fred og krig”, ”Fra købmandsdisk til skyttegrav”; bestyrelsen underholdt med ”Hjem til mor(d) i julen” med en afsluttende beretning om en uhyggelig lemfældig slægtsforskning, men heldigvis kom der ”Styr på skelettet”. Foredraget om udvandring måtte aflyses i sidste øjeblik og blev erstattet af spontane indslag om emnet samt en gennemgang af ”Billedbehandling” ved Henning Karlby. Sæsonen slutter med et foredrag om ”Kommunale arkiver”.
Fremmødet til foredrag med fremmede foredragsholdere har været på nogle og 40, men kun halvt så mange til øvrige arrangementer.
Kommentar og ønsker til foredragsemner høres gerne bagefter!

Medlemmernes 10 min. til foredragsmødernes indledning, hvor fund, oplevelser, ideer og overvejelser lægges frem. Bestyrelsen vil på foreningens vegne takke indlægsholderne Niels Thomsen, Henning Karlby, John W. Rasmussen, Jonna Qvortrup og formanden Jesper Ratjen.
En bøn: Indtegn jer uden opfordring - Det er ikke slemt!

Slægtstema-aftener har bestået i 8 sæsoner, som supplement til foredrags-programmet. Formålet har været at opfriske slægtsforskerrelevant viden, forberedelse eller opfølgning på foredrag. Fremmødet har været pænt, men ikke overvældende. Følgende emner blev gennemgået: ”Gl. mål og vægt” v/sekretær Otto Geisler, ”Forberedelse til arkivbesøg, ”Regler og brug af Daisy” v/formanden Jesper Ratjen. ”Styr på skelettet” med foredrag af medlem Hans Christian Høegh-Hansen om ”En slægtsbog som gave”. ”Kilder til slægtens liv” v/formanden og sidst ”Kirkegårde” v/kassereren Jonna Qvortrup og ”Kirkegårdsprotokoller” v/formanden Jesper Ratjen.
Har forsamlingen en mening om temaaftenerne? - og evt. ønsker til emner, bestyrelsen skal tage op?

Sensommerudflugten er blevet en fast tradition med god deltagelse. Til Ellen Marsvins tidligere besiddelse herregården Lundegård ved nr. Broby var der 35 deltagere. Rundvisningen foretog ejeren arkitekt Jan Skovsende Hansen. Krypten under Nr. Broby Kirke med Ellen Marsvins kiste blev lige-ledes besøgt.
En veltilrettelagt tur af Vita og Leif Horsmark.
Med Sensommerturen i 2013 er målet en Jyllandstur.
Har medlemmerne nogle ønsker/forslag til interessante besøgslokaliteter?

Besøg på Landsarkivet for Fyn i Odense fra morgenstunden med rundvisning af arkivbetjent Helle Bundesen. Derefter blev der arbejdet individuelt med Daisy-bestilte arkivalier. 15 medlemmer deltog.
Har medlemmerne ønsker om andre fælles arkivbesøg?

Slægts-Tidende ligger som afslutnings-hæfte på 9. årgang til næste møde. Redaktør Kai Aurbo har gjort en kæmpeindsats for at få sat et smukt, indholdsmæssigt og interessant blad sammen. Sekretær Otto Geisler har leveret hovedparten af denne årgangs stofmængde med fyldige foredragsreferater som ofte har været suppleret med uddybende stof. Bladet har også indeholdt interessante artikler fra medlemmerne Ester Nørrelykke, Laila Køngerskov og Leif Horsmark.
Foreningen siger mange tak for disse indlæg og ønsker flere artikler fra medlemmerne – men også glad for ideer til artikler!

Hjemmesiden, som webmaster Kai Aurbo har kreeret til en ualmindelig smuk og instruktiv informationsside, som bliver opdateret med illustrerede foredragsreferater og nyttige links. Adressen er: www.trekanten-slaegt.dk. Kai Aurbo skal ved denne lejlighed have en særskilt tak.

Biblioteket, som er foreningens særkende, er et udlånsbibliotek. Fra tid til anden har foreningen, som gave fra medlemmer, modtaget flere gode titler. Mange tak for betænksomheden!
Bestyrelsen mødtes 6 aftener for at omorganisere, sortere og indholdsbeskrive bogsamlingen, så den nu står skillerumsopdelt efter emner. På hjemmesiden klikkes på ”Bogreolen” til en emneopdeling, som henviser til bogtitler med indholdsbeskrivelse, samt et bog-/hæftenummer. Medlemmer låner en bog/hæfte ved at notere sig i Udlånsmappen og tilsvarende ved afleveringen en måned senere. Den lånte bog sættes tilbage på rette plads.
Bestyrelsen modtager gerne ønsker om konkrete boganskaffelser!

Arkivernes dag. I november var foreningen atter repræsenteret med dens informative slægts-forsknings-stand. Jonna Qvortrup var travlt beskæftiget hele dagen med at besvare spørgsmål fra besøgende. I Middelfart var opstillet en tilsvarende stand i Historiens Hus. Leif Horsmark og Hans Christian Høeg-Hansen besvarede de slægtsrelaterede spørgsmål.

Udstilling i Børkop med næstformand Kai Aurbo som eneste medlem fra Børkop, kunne bestyrelsen blive lidt bekymrede for, at Børkop-borgerne ikke kendte til vores interessante hobby: Slægts-forskning.
Foreningen fik tilbudt muligheden for at benytte Børkop biblioteks udstillingsfaciliteter i hele oktober måned til at gøre et fremstød. Med inspiration fra lokalt slægtsmateriale fra Børkop Lokalhistoriske Arkiv fik formanden og næstformand sat en ret omfattende udstilling op. Om det har skabt interesse for TSF, må tiden vise. Udstillingsmaterialet er overladt til det lokale arkiv.

Formand, Jesper Ratjen, rettede til slut en TAK, fordi foreningen fortsat har kunnet holde møderne på Fredericia og Omegns Lokalhistorisk Arkiv. Hvor kan en slægtsforsker føle sig bedre tilpas, end på en arkivlæsesal? Når dertil lægges den beredvillige hjælpsomhed foreningen fortsat mødes med af den nye husvært Karsten Merrald Sørensen og hans stab, er der ikke noget at sige til, at foreningen føler sig i den grad hjemme.
Sluttelig erklærede Jesper Ratjen, at medlemmernes opbakning bag arrangementer gør det til en fornøjelse at være i bestyrelsen i TSF og det får bestyrelsesmedlemmerne til at yde en stor og ivrig indsats, som formanden hermed takkede sine kolleger for.
Men ikke mindst – tak til medlemmerne, hvis interesse for foreningens arrangementer gør alt til en fornøjelse. TAK!

Ordstyreren opfordrede forsamlingen kraftigt til en debat om de spørgsmål, formanden fremkom med i bestyrelsesberetningen.

Spørgsmål fra salen:
Henning Karlby: Temaaften om slægtsbøger – Hvad har medlemmerne selv lavet af slægtsbøger?
Andre: Om at læse gotisk skrift.
Beretningen enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

3. Regnskabet for 2012 gennemgået af kasserer Jonna Qvortrup. Ingen spørgsmål hverken til foreningens indtægter eller udgifter.
Regnskabet enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

Budget for 2013 gennemgået af kasserer Jonna Qvortrup.
Spørgsmål fra Gudmund Bornemann Madsen om sensommerudflugtens indtægter og udgifter.
Budgettet enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

4. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, således at medlemskab koster kr. 190 og par-medlemskab kr. 260. Gæstebillet uændret kr. 35.
Kontingentet for sæson 2013-2014 enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

5. Valg til bestyrelsen. De opstillede kandidater Jesper Ratjen og Kai Aurbo blev begge genvalgt.
Otto Geisler udtræder og i stedet blev Niels Thomsen valgt for 2 år.
Laila Køngerskov ønskede at udtræde og i stedet blev Nina Andersen valgt for 1 år.
Ingen yderligere kandidater var opstillet.
Generalforsamlingen godkendte valgene enstemmigt.

6. Valg af suppleanter, hvor Irene Hansen blev genvalgt. Leif Horsmark modtog nødigt genvalg. I hans sted valgtes Hanne Olsen.

7. Valg af bilagskontrollant, hvor John W. Rasmussen blev genvalgt.

8. Valg af bilagskontrollant-suppleant, hvor Gudmund Bornemann Madsen blev genvalgt.

9. Indkomne forslag. Ingen indkomne forslag.

10. Eventuelt:
Henning Karlby fortalte, – i relation til, at vi kun har et enkelt medlem fra Børkop – at DIS-DK har registreret 18 personer incl. Kai fra postnummer 7080 Børkop.

Om foredragsønsker:
Hanne Jensen henviste, angående foredragsemner til SLÆGTEN nr. 47, december 2012, side 36 ”Er din hest død så stå af – om udvandringen”. Til side 47, om et foredrag af Karen Greve Staarup, der fortæller om sin tip-tipoldefar, som i 1830-erne blev dømt for en kriminel handling. Og side 43, om et foredrag af Jørgen Peder Clausager med: ”Træk af kvindens liv fra omkring 1700 til 1970” med lokale eksempler fra bl.a. Torslev sogn.


endvidere:
Om brug af Mormonernes slægtsforsknings-hjemmeside (www.FamilySearch.org)  med foredrag af Anna Margrethe Krogh-Thomsen.


Øvrige:
Der bør fra aftenens start sidde en person til at tage imod betaling for gæstebilletter, hvis kassereren ikke ankommer samtidig med eventuelle gæster.


Som forslag til sensommerudflugt kom der følgende:
Gl. Estrup, Giveegnens Museum, Glud Museum, besøg i Brødremenighedens Christiansfeld, Jernbanemuseet i Odense– bl.a. om Fredericia-overfarten., Industrimuseet i Horsens, Horsens Statsfængsel og Kongernes Jelling


Dirigenten Karsten Thomsen takkede for god ro og orden og formanden, Jesper Ratjen, takkede dirigenten og forsamlingen for en god generalforsamling. Generalforsamlingen sluttede kl. 20:10.

Den interessante film var fra serien Danskernes egen historie: ”Folkefester”.
Jesper Ratjen mindede om, at gode forslag til foreningen kunne sendes pr. mail til formanden.

Tilbage til referatoversigt    Tilbage til gamle referater