Logo
Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links FotoalbumTil forsiden
Referat fra ordinær generalforsamling, 12. marts 2012.

Af Otto Geisler, sekretær

36 medlemmer deltog og dagsordenen var forinden omdelt.

Jens Hansen og JesperJens Hansen blev enstemmigt valgt til generalforsamlingens ordstyrer og takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet.

Bestyrelsens beretning ved formanden Jesper Ratjen, der blandt andet fortalte, at medlemstallet i dag er på 120 betalende medlemmer. 8 medlemmer er ekskluderet på grund af kontingentrestance.
Medlemstilgangen er et udtryk for, at der er et behov for Foreningen, hvorfor bestyrelsen til enhver tid lydhøre overfor forslag fra medlemmerne.

Mødeaftenerne, 2. mandag i månederne september-april er Foreningens hovedvirksomhed. Til april er annonceret et foredrag om Rytterskoler. Fremmødet til Foreningens foredrag har typisk været omkring 40.

Medlemmernes 10 min. bør indlede foredragsmøderne, hvor fund, oplevelser, ideer og overvejelser lægges frem på en stilfærdig og engagerende måde. Tak til Ester Nørrelykke og Oda Skou Andersen. Jesper Ratjen har været på et par gange. Alle opfordres til at deltage med indlæg.

Slægtstema-aftener har bestået i 7 sæsoner, som supplement til foredrags-programmet. Fremmødet har været pænt, men behersket. Bestyrelsen har valgt at tidspunkt og emne fik tilknytning til et foredrag eller arrangement.  Formanden opfordrede forsamlingen til at fremkomme med en mening om tema-aftenerne.

Sensommerudflugten er blevet er fast tradition. Årets udflugt var igen en succes. Deltagermæssigt blev det til rekordtallet 41. Temaet var: ”Kartoffel-tyskerne på Alheden” inspireret af Elsa Steen Ølgaards foredrag. På udturen fortalte Leif Horsmark om interessante lokaliteter undervejs.
(se fotos og omtale fra turen på foreningens hjemmeside).
I år er det Fyns tur til at være mål for sensommerudflugten. Derfor: Har medlemmerne nogle ønsker/forslag til interessante besøgslokaliteter?

Besøg på Landsarkivet for Sjælland var det eneste landsarkiv, der ikke havde haft Foreningens besøg til dato. Den 12. oktober var 12 medlemmer af sted.

Arkivernes dag i november havde igen aktiv deltagelse af Foreningen med dens informative slægtsforsknings-stand. Jonna Qvortrup og Jesper Ratjen var travlt beskæftigede hele dagen. I Middelfart var opstillet en tilsvarende stand i Historiens Hus. Leif Horsmark og Hans Kristian Høeg-Hansen besvarede de slægtsrelaterede spørgsmål her.

Slægts-Tidende er klar til medlemmerne på næste møde med afslutningshæftet på 8. årgang (nr.24). Foreningens næstformand, Kai Aurbo, har som ny redaktør gjort en kæmpeindsats for at få et indholdsmæssigt interessant blad sat sammen. Ester Nørrelykke og Svend Erik Hansen, har leveret interessant stof. På alle læsernes vegne udtrykte formanden: Mange tak for det!

Redaktionen vil sætte pris på at få tilkendegivelser fra medlemmerne om, hvad I har af ønsker om emner. Som nævnt har Slægts-Tidende modtaget flere interessante artikler fra medlemmerne, og det vil den fortsat også sætte stor pris på, men er også glad for bare ideer til artikler.

Bemærk! Biblioteket, et særkende for Foreningen, har udlån til medlemmerne. Bibliotekaren Laila Køngerskov fortæller, at udlånet er meget lille. Er der nogen til stede, som ikke kender til vores bibliotek? Bogbestanden er fortsat udvidet, både ved køb og gaver. Bestyrelsen har besluttet at omorganisere bogsamlingen, så den bliver emneopdelt.

Syrefri arkivæsker og –kuverter har bestyrelsen tidligere indkøbt et lille lager af. De findes stadig på lageret, og formanden vil nævne dem til møderne!

Hjemmesiden: www.trekanten.webbyen.dk er fortsat til medlemmernes rådighed. Næstformand Kai Aurbo har taget sig kærligt af den og givet den et nyt design. Flere ændringer forestår. Bestyrelsen har besluttet at skifte til en udbyder, hvis produkt er nemmere at arbejde med.

Formanden udtrykte, at det er en kær “pligt” at sige: TAK, fordi Foreningen fortsat har kunnet holde møder i de misundelsesværdige dejlige lokaler på Lokalhistorisk Arkiv. Hvor kan en slægtsforsker føle sig bedre tilpas, end på en arkivlæsesal? Dertil lægges den altid beredvillige hjælpsomhed, Foreningen mødes med af husværten Jørgen Clausager og hans stab.

Formanden Jesper Ratjen sluttede med at erklære, at medlemmernes opbakning bag arrangementerne gør det til en fornøjelse at være bestyrelse i TSF, og det får bestyrelsesmedlemmerne til at yde en stor og ivrig indsats, som formanden takkede sine kollegaer for. Men ikke mindst: Tak til medlemmerne, hvis interesse for foreningens arrangementer gør alt til en fornøjelse. TAK!

Ordstyreren opfordrede forsamlingen kraftigt til en debat om de opfordringer, som formanden fremkom med i bestyrelsesberetningen.Jesper og forsamlingen

Der var tilfredshed i forsamlingen af tema-aftnernes afvikling.

Spørgsmål: Hvordan kan man finde hjælp til tydninger af arkivalier?
Svar: Forespørge på DIS-Danmark’s hjemmeside.

Spørgsmål: Kunne det være interessant at kende til vejrudsigter i forrige århundrede?

Spørgsmål: Angående slægtsforskningsprogrammer – hvad er det mest anvendte, og hvad er priserne? Hvordan overføres slægtsdata til et andet slægtsdataprogram?
Svar: Gedcom-fil-overførsel. Emner, som forslag til en temaaften?                                                                                                                                Jesper og del af forsamlingen

Spørgsmål: Sensommerudflugten – se tilbage på de ”gamle” udflugter – ”vende bøtten” også gerne med foredrag. Tur i Ellen Marsvins ”fodspor” til Nr. Broby Kirke og gården Lundegård.
Svar: Forslag til den nye bestyrelse.

Angående bibliotekssystemer på en database, nævnte Gudmund Bornemann Madsen, at der fandtes et it-program, som omhandlede: Emneregistrering, indhold, titel og forfatter, som hans søn havde arbejdet med, og som antagelig kunne anvendes i den omorganisering, bestyrelsen havde i tankerne.
Beretningen enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

Gennemgang af regnskabet 2011 og budget 2012 ved kassereren:

Regnskab og budget var omdelt til generalforsamlingen. Jonna Qvortrup gennemgik de enkelte poster i regnskabet og budgettet. Eneste bemærkninger var den afsatte forventede renteindtægt på kr. 25,00, og at der havde været 38 betalende gæster i 2011.
Regnskab og budget enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

Kontingentet for 2012-2013 enstemmigt godkendt af generalforsamlingen således: Medlemskab kr. 190 – par kr. 260. Gæstebillet kr. 35.

Alle 3 opstillede kandidater til bestyrelsen blev valgt: Jonna Qvortrup, Laila Køngerskov og Vita Horsmark.
Begge opstillede suppleanter til bestyrelsen blev valgt: Irene Hansen og Leif Horsmark.
Den opstillede revisorkandidat blev valgt: John W. Rasmussen.
Den opstillede revisorsuppleant blev valgt: Gudmund Bornemann Madsen.
Der var ingen indkomne eller fremsatte forslag ud over, hvad der blev fremsat i forbindelse med bestyrelsens beretning.

Eventuelt. Laila Køngerskov nævnte, at der findes syrefri plastlommer, som kan købes ved ”Papirkompagniet v/Ole Holst” i Fredericia.

Spørgsmål: Hvor ofte tømmes ”Spørgekassen”?
Leif Horsmark foreslog, at besvarelse af indholdet kunne anvendes i forbindelse med ”Medlemmernes 10 min.”


Spørgsmål: Hvorledes får man hjælp til ”oversættelser”?
Svar: Henvendelse til formanden, som kan videreformidle til andre relevante medlemmer.

Ordstyreren Jens Hansen takkede for god ro og orden og formanden takkede ordstyreren for hans hverv.
Generalforsamlingen slut kl. 20:10.

Den interessante film var: Danskernes egen historie: ”Oplevelser fra syd- og Sønderjylland”.
Aftenen sluttede kl. 22.

Tilbage til Referatoversigt eller Gamle referater.