Logo
Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links FotoalbumTil forsiden
Kategori S: Transskriberede kilder
Titel & ForfatterIndholdPlacering
Danske adelsbreve
- fra tiden indtil 1660 -
Erik Kroman (1953)

Original korrespondance fra Rigsarkivets Samlinger af breve ved facsimilerede gengivelser af vigtige aktstykker genkalder mindet om en række danske mænd og kvinder, som i adelsvældens tidsalder har øvet en betydningsfuld gerning, adelsmændene som statsmænd og embedsmænd og som krigere og de adelige fruer og frøkener gennem en litterær indsats.
S01
Geheimearkivet
- Gengivelser af aktstykker og breve -
Holger Hjelholt (1939)

Original korrespondance fra Rigsarkivets Samlinger af breve ved facsimilerede gengivelser af vigtige aktstykker og betydningsfulde breve fra mænd, der fra enevældens grundlæggelse og til 1889, har været ledende og virkende i vort lands tidligere hovedarkiv – det kongelige Gehejmearkiv – nuværende Rigsarkiv.S02
Levnedsløb i Sørbymagle og Kirkerup kirkebøger (1646-1731)
I. Biografierne
Ole Højrup (1962)

Sørbymagle og Kirkerup sogne, Vester Flakkebjerg herred, Sorø amt: Afskrift af gamle kirkebøger, som indeholder præstens indskrevne biografier over afdøde. Dette materiale kunne i mange tilfælde belyse landbefolkningens vilkår på en langt mere intim måde end nogen anden kilde.
240
S03
Levnedsløb i Sørbymagle og Kirkerup kirkebøger (1646 - 1731) registre/noter
Ole Højrup
Sørbymagle og Kirkerup sogne, Vester Flakkebjerg herred, Sorø amt: Afskrift af gamle kirkebøger, som indeholder præstens indskrevne biografier over afdøde. Dette materiale kunne i mange tilfælde belyse landbefolkningens vilkår på en langt mere intim måde end nogen anden kilde.S04
Næsbyhoved lens regnskaberNæsbyhoved lens regnskaber 1502 - 1511S10
Reformationen i Danmark
- Gengivelser af aktstykker og breve -
Bjørn Kornerup (1936)
Original korrespondance fra Rigsarkivets Samlinger af breve ved facsimilerede gengivelser af vigtige aktstykker og betydningsfulde breve i forbindelse med reformationen i Danmark fra 1526 til 1560.S05
Tre gottorpske jordebøger 1607 – 13. Bd. 1.
- Tekst -
Peter K. Iversen (1995)

Ved jordebøger forstås fortegnelse over bøndergods, som hører under konge, hertug, adel eller kirke med angivelse af ydelser, især landgilde, som brugerne, fæsterne skulle svare. På hertug Johan Adolfs foranledning i begyndelsen af 1600-tallet udarbejdedes tre omfattende jordebøger eller beskrivelser af: Løgumkloster (1607), Aabenraa (1609) og Tønder (1613) amter. Teksten er på tysk.S06
Tre gottorpske jordebøger 1607 – 13. Bd. 2.
Peter K. Iversen (1995)

Ordforklaringer og noter. Sted- og navneregistre til Bd. 1
Teksten på dansk.
S07
Viborg Landstings Dombøger 1616
- Sagsreferater og domskonklu-sioner -
Poul Rasmussen (1965)

Indeholder Dombog A omfatter: Vendsyssel, Thy, Mors, Salling, Fjends og Nørlyng herreder. Dombog B omfatter: Resten af Viborg Stift og hele Århus Stift. Dombog C omfatter: Ribe Stift.
Indeholder Hovedregister, som har navne på de forvaltningsdistrikter og ejerlav, der omtales. Register over personer, der ikke er stedfæstet. Register over stednavne, der ikke er opslagsord.
S08
Viborg Landstings dombøger 1617A
- Udtog af dommene -
Poul Rasmussen(1971)
Omfatter den nordvestlige del af Jylland med sager fra Vendsyssel, Thy, Mors og Salling samt Fjends og Nørlyng herreder.
Indeholder Hovedregister, Stednavneregister og Tilnavneregister.
S09
Voer og Nim samt Nørvang herreder
Udarbejdet af Erik Brejl
Uddrag af samtlige bevarede 2.959 skifter i herredernes godser og hospitaler 1716-1850S11