Logo
Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links FotoalbumTil forsiden
Kategori E: Diverse
Titel & ForfatterIndholdPlacering
Bøger fra Nationalmuseet
Nationalmuseet (1974)
Katalog over vejledninger og andre bøger, der er udsendt af Nationalmuseet, og som var på lager eller under udarbejdelse i januar 1974.
E01
Danske efternavne
- betydning, oprindelse, udbredelse -
Georg Søndergaard (1984)

Om spændende forhold omkring navnenes væsen. Danske navne i fortid og nutid. De 100 mest udbredte danske slægtsnavne. Hvad siger navneloven? Navneleksikon fra A-Å.E02
Erhvervsarkivet
Erhvervsarkivet
Publikation om Erhvervsarkivet, Vester Allé 12, 8000 Århus C, med en præsentation af arkivsamlingerne. Det vigtigste kildemateriale til erhvervslivets historie findes her.E03
Erhvervsarkivet
- Forskningsinstitution og centralarkiv for dansk erhvervsliv -
Vagn Dybdahl (1976)
Om Erhvervsarkiver før og nu, oprettet i 1948. Erhvervsarkivernes forudsætninger. Erhvervsarkiverne oprettes. Det danske erhvervsarkiv opbygges m.m.E04
Forenings- og virksomhedsarkiver i Aalborg (2. udgave 1973)
Nordjyske Lokalhistoriske Arkiver
Kortfattet oversigt over forenings- og virk-somhedsarkiver i Nordjyllands amt (1973)E05
Forordning om jordfællesskabets ophævelse, med flere foranstaltninger til landbrugets forbedring udi Danmark
Claus Bjørn (1981)
200-års jubilæumsskrift. Udskiftningsord-ningen af 23. april 1781 og dens plads i dansk landbrugs historie. Betragtninger over dansk landbrugs udvikling siden 1781.E06
Fortid i skrift
Paul G. Ørberg (1967)
Katalog til en særudstilling i Landsarkiver for Nørrejylland om præstens bøger, også provstens og biskoppens. Desuden herredsfogedens og landsdommerens dokumenter, herremandens skifte- og fæsteprotokoller og arkivalier fra byfogeder, borgmestre og rådmænd. Og endnu meget mere.E07
Fra Altona til Dybbøl
Magne Lund og Preben Strange
Midtjyske soldater i krigen 1864E24

Historie til salg, katalogguide

Dansk Historisk Fællesråd (1995)
Katalog over publikationer fra mere end 50 centre for historieformidling, lige fra foreninger, sammenslutninger, selskaber og forlag til universitetsinstitutter, arkiver, biblioteker og museer. Omfatter 1000 titler, hovedsagelig om dansk historie fra middelalderen til nutid.
Index: Udgiver/forlag. Sagregister. Topografisk register. Personregister. Forfattere/redaktører.
E08
Jacop Ulfelds Jordebog 1588
Svend Gissel(1964)
Omhandler godserne Ulfeldsholm, Selsø og Bavelse. Lang indledning om jordebøger.
Efter jordebogen supplerende oplysninger. Personnavne- og stednavneregistre. Farve-plancher.
E09

Jorder, gods, kirker, og tiende under Koldinghus

Nicolaus Christian Zøpffner
Specifikation på efterskrevne Jordegods, Kirker og Tiender udi Colding distrikt, udi Jylland og derværende Amter, som efter udgangne trykte Plakat af dags dato til forhandling vorder opbuden.
En i gotisk skrift fotokopieret protokol
.
E10
Jyllands brevkiste
Landsarkivet for Nørrejylland 1961-1966
Festskrift i anledning af Landsarkivet for Nørrejyllands 75-års jubilæum. Den mærkelige bygning. Embedsarkiverne i hus. Orden i papirerne. Forskningens veje. Embedernes centralarkiv. Vandring gennem årene. Bibliografi. Personregister. Billedfortegnelse.E11
Kort som Kilde
- en håndbog om historiske kort og deres anvendelse -

Peter Korsgaard (2006)
En håndbog om landkort, hvordan de opmåles efter landmålinger og hvordan de læses. Om signaturforklaringer og kort som kilde.
Digitale kort og kort og deres sammenhænge med skriftlige kilder. Guide til håndbogen. Ordliste. Institutioner og litteratur.
E12
Landmålingsarkivet 1693-1993
Kort- og Matrikelstyrelsen (1993)
Jubilæumsskrift i anledning af 300-året for Rentekammerets beslutning om oprettelse af Landmålingsarkivet. De ældre matrikler i Danmark. Landmåling i arkiv i 300 år. Landmålingsarkivet og Matrikelarkivet.E13
Landsbyregistrering i Fyns Amt
- Nørre Åby Kommune -

Fyns Amtskommune (1983)
Indeholder en undersøgelse og vurdering af de kulturhistoriske interesser i landsbyerne i Nørre Åby kommune: Asperup, Båring, Kærby. Føns. Brandstrup, Byllerup, Gadstrup Nørre Åby. Blanke, Rorslev. Rolund, Ronæs, Udby, Viby.E14
Matrikelarkivet
Kort og Matrikelstyrelsen (1992)
Publikation om Kort- og Matrikelstyrelsen, Rentemestervej 8, 2400 København NV.
Indeholder kortudsnit og adresser.
E15
Nordvestjyske bønder som kreaturhandlere i Nordsørummet
Esben Graugaard (2009)
En kortlægning af handelen og dens organisering i et århundrede med omfattende strukturændringer inden for dansk landbrug. Dels afdækkes de omfattende og tætvævede netværk, som den nordvestjyske regions kreaturhandlere fungerede i, og der stilles skarpt på de slægter, som gennem generationer drev handel i hele Nordsørummet.
Noter. Litteraturfortegnelse. Person-, sted- og firmaregister.
E16
Set fra luften
- Sylvest Jensen og den danske bondegård -

Claus Bjørn (1993)
Landsdækkende billedmateriale af gårde taget fra luften.
Luftfotografiets historie i Danmark. Sylvest Jensen og den danske bondegård 1936-83. Hvorfor ser det sådan ud. Hen over landet – 12 gårde fotograferet 1936-81.
E17
Skriftens historie i Danmark
- fra reformationen til nutiden -

E. Kroman (1975)
De ældre skriftformer. Nygotisk skrift – ældre periode. Nygotisk skrift – yngre periode.
Latinsk skrift. Forkortelser. Tillæg. Noter og henvisninger.
E18
Statistisk Aarbog 1940
Danmarks Statistik
Areal og befolkning. Bolig- og erhvervsforhold. Samfærdsel. Priser, penge og forsikringsvæsen. Socialstatistik. Rets- og undervisningsvæsen. Offentlige valg, Kommune- og statsfinanser. Færøerne. Grønland. Island. Internationale oversigter.E19
Statistisk Årbog 1957
Danmarks Statistik
Areal og befolkning. Boligforhold. Ejendomsskyldvurdering. Landbrug. Håndværk og industri samt indenlandsk handel. Udenrigshandel. Samfærdsel. Forbrug og priser. Penge og forsikringsvæsen. Socialstatistik. Rets- og undervisningsvæsen. Offentlige valg. Finansforhold og skatter. Nationalprodukt og nationalindkomst. Indkomst- og for-mueansættelser. Færøerne. Grønland. Internationale oversigter.E20
Sønderjyske Billeder
Henrik Fangel (1994)
Fotos fra Historiske Samlinger for Sønderjylland i Aabenraa. Fotos fra 1913 til maj 1945 af forskellige begivenheder i landsdelen. Flere gengivet fra glasplader.E21

Theodor Gliemanns amtkort over hertugdømmet Slesvig

Erik Nørr m.fl (2008)
Detaljeret kartografisk fremstilling af Theodor Gliemanns amtskort over Slesvig fra 1820’erne. Her er både de enkelte lokaliteter og de forskellige jurisdiktioners grænser indtegnet. Da der kun er sket mindre forandringer i den slesvigske administration, kan disse kort med få undtagelser bruges retrospektivt tilbage til 1600-tallet og frem til 1864/67. Indeholder utrolig flotte amtskort fra Sydslesvig.E22
Dansk Sundhedstjeneste i Sydslesvig 1945–1948
Bodil Dyre
En dansk Sundhedstjeneste oprettedes på privat initiativ i september 1945.
Nærværende redegørelse er et forsøg på at fremstille sundhedstjenestens baggrund og årsag, dens start og opgaver og dens økonomiske basis til den i 1948 overgik til Dansk Røde Kors.
E23