Logo
Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links Fotoalbum Til forsiden
Kategori A: Arkivvejledning
Titel & Forfatter
Indhold
Placering
Amtmanden var med i det hele
Hans H. Worsøe
Arkivernes Informationsserie 1991
Amtsarkiver og deres brug A37
Arkivalier vedr. borgerskaber og næringstilladelser
Landsarkivet for Nørrejylland
Detaljeret alfabetisk oversigt over købstæders og herreders arkivalier. A01
Arkivhåndbog Nørrejylland
Henning Jensen & Ebba Torkelin 
Herredsopdelt oversigt over herredets kirkebøger, lægdsruller, skøde- og panteprotokoller, tingbøger, godsarkiver i LAN. A02
Arkivhåndbog Nørrejylland
Henning Jensen & Ebba Torkelin 
Håndbog for Slægts- og Lokalhistoriske undersøgelser for Nørrejylland i Viborg.   Dækker hele  Jylland nord for 1864 grænsen, dvs. nord for Kongeåen plus Ribe. A50
Arkivvejledning til Statens Arkiver m.m. Rigsarkivet.
Landsarkivet for Sjælland m.fl. (bl.a. med ”alfabet-vejledningerne”).
Landsarkivet for Fyn.
Landsarkivet for Nørrejylland.
Det Danske Udvandrearkiv.
Dansk Demografisk Database,
samt orientering fra: Statens Arkivers Filmingscenter.
A31
Brandforsikrings arkivalier fra Købstæder
Landsarkivet for Nørrejylland
Topografisk, alfabetisk detaljeret oversigt over arkivets indhold. A03
Brandtaxationer 3 sider om bradtaxationerne og deres kildeværdi. A04
Brand, vand, mug og grimme dyr
Arne Møller Pedersen
Arkivernes Informationsserie 1991
Om forebyggelse og konservatorers behandling af skader på arkivalier A45
Bygninger før i tiden
Harry Christensen
Arkivernes Informationsserie 1996
Brandforsikring og bygningshistorie A42
Danske Kancelli
Bjørn Kornerup
Registratur over Danske Kancelli i Rigsarkivet. A05
De fynske godsarkiver
Landsarkivet for Fyn
Gruppeopdelt vejledning. A06
De nørrejyske branddirektorater indtil 1872
Harry Christensen
 Detaljeret oversigt over arkivets indhold. A07 
De nørrejyske købstæders og landsognes lægdsbetegnelser 1789-1970
Landsarkivet for Nørrejylland
 Alfabetisk, topografisk oversigt over lægdsnumre i forskellige tidsperioder. A08 
De private godsers fæste- og skiftearkivalier
Landsarkivet for Nørrejylland
 Alfabetisk, topografisk detaljeret oversigt. A09 
Det grænseløse arkiv
Anne Dorthe Hedeboe
Informationsserien nr.6, Statens Arkiver 2002
En brugervejledning til Dansk Data Arkiv A47
Die Kirchenbucher Slesvig Holstein mm.
Wilhelm Jensen
 Oversigt over bevarede kirkebøger i Slesvig-Holstenske sogne. A10 
Ejendomshistorie i Sønderjylland
Lars Henningsen
 Beskrivende oversigt med teksteksempler over typer af kilder vedrørende  ejendomshistorie. A11 
For de Sønderjyske Landsdele - en oversigt
Frode Gribsvad & Johan Hvidtfeldt
 Alfabetisk, topografisk oversigt over jurisdiktionsforholdene i Sønderjylland.  A12
Foreningshistorie og retsbetjentarkiver
N.H. Frandsen
Arkivernes Informationsserie 1991
Om i hvilket omfang foreningers virke og ansøgninger afspejler sig i retsbetjentens protokoller A39
Forsvarets arkiver, vejledning og oversigt i Hæren 1600-1980,
1. bind

Vagn Aage Petersen
 Detaljeret oversigt over arkivets indhold. A13 
Hedekolonierne
Landsarkiver for Nørrejylland
 Sagsopdelt oversigt over indholdet af arkivpakkerne. A14 
Hjælpemidler til Arkivstudier
Landsarkiver for Nørrejylland
Stikordsindgang til arkivets emneindhold. A15
Hvad finder jeg på landsarkivet i Åbenrå?
Landsarkiver for Sønderjylland
Stikordsopdelt oversigt. A16
Håndskriftsamlinger, Viborg
Landsarkiver for Nørrejylland
Detaljeret oversigt over håndskrifter i forskellige personarkiver og forskellige emner. A17
Kongens told
Ole Degn
Arkivernes Informationsserie 1994
Toldarkiver og deres brug A41
Kongerigets ArkivMeddelelser fra Det Kongelige Gehejmearkiv for 1883-85.
God hjælp til søgning på Daisy.
A62
Kortfattet oversigt over forenings- og virksomhedsarkiver
Nordjyske Lokalhistoriske Arkiver
Alfabetisk oversigt over arkiver fra Aalborg og Hjørring amter. A18
Kortfattet oversigt over personarkiver i Aalborg Lokalhistoriske Arkiv
Alfabetisk oversigt efter erhverv og personnavn tilgået arkivet 1974-1977. A19
Kortfattet oversigt over personarkiver i Aalborg Lokalhistoriske Arkiv
Alfabetisk oversigt efter erhverv og personnavn tilgået arkivet 1974-1977. A20
Købstadsfattigvæsensarkiver, benyttelse af fra perioden 1869-1890
Kim Beck Danielsen
En vejledning belyst med eksempler fra Odense Fattigvæsens Arkiv.A60

Landsarkivet for Fyn og hjælpemidlerne til deres benyttelse.
Anne Riising

I, Amtsstyrelsen, II. Ret- og Politimyndigheder, III. Forskellige offentlige myndigheder og institutioner, IV. Embedslæger, V. Kirkelige arkiver, VI. Skoler, VII. Stiftelser og legater, VIII. Kommunale arkiver, IX. Branddirektorater, X. Lavsarkiver, XI. Godsarkiver, XII. Selvejergårde med skiftejurisdiktion og fæstere, XIII. Foreninger, selskaber o.l., XIV. Arkivalier vedr. erhvervsliv, samfærdsel o.l., XV. Personalia, XVI. Topografica, XVII. Litteraria, XVII. Diverse små arkiver, XIX. Forskellige samlinger. A49
Landsarkivet for de sønderjyske landsdele
Frode Gribsvad & Johan Hvidtfeldt
Detaljeret oversigt over arkivets indhold
(kan være forældet - se udgivelsen 2002).
A21
Landsarkiver for NørrejyllandOversigt over Arkivalier vedrørende Borgerskaber og NæringstilladelserA67
Landsarkiver for NørrejyllandOversigt over De Private Godsers Fæste- og SkiftearkivalierA66
Landsarkiver for NørrejyllandOversigt over Fæste- og SkiftearkivalierA65
Landsarkiver for NørrejyllandOversigt over Udskrivningsarkivalier 1700-1788A68
Landsarkiver for Nørrejylland, hjælpemidler, bind 1
Landsarkiver for Nørrejylland
Detaljeret oversigt over arkivets indhold (fortsættes i bind 2). A22
Landsarkiver for Nørrejylland, hjælpemidler, bind 2
Landsarkiver for Nørrejylland
Detaljeret oversigt over arkivets indhold (fortsat fra bind 1). A23
Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og BornholmHjælpemidlerne og dets benyttelse.
Her er en god hjælp til at finde ud af, hvad man skal søge efter på Daisy.
A61
Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og BornholmKøbenhavnske Politi- og Domsmyndigheder IV.
Skifte- og Overformynderiarkivalier
A69
Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og BornholmLandstings- og KommissionsdomstolsarkiverA70
Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og BornholmSkolearkiver for Allinge-Gudhjem kommuneA55
Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og BornholmSkolearkiver for Frederikssund kommuneA56
Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og BornholmSkolearkiver for Hillerød kommuneA57
Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og BornholmSkolearkiver for Korsør kommuneA58
Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og BornholmSkolearkiver for Suså kommuneA59
Landsarkivet for Sønderjylland
Birgitte Vestegaard Futtrup, Gerret Liebing Schlaber, Hans Schultz Hansen
En arkivoversigt.
En fantastisk hjælp til at søge i de Sønderjyske arkivalier på Daisy.
A64
Landsarkivet for Sønderjylland - en arkivoversigt udg. 2002
Landsarkivet for Sønderjylland
Detaljeret oversigt over arkivets indhold. A24
Lægdsrullerne
Ulrik Alster Klug
Om Daisy, Arkivalieronle Beta A33
Matriklen og matrikelkortene som hjælpekilder ved lokalhistoriske undersøgelser
H. O. Nordlund (1978)

Forholdene før 1660. Matrikuleringsarbejderne fra 1660-1662. Kommissionsmatriklen 1661-1662. Amtstuematriklen 1664 el. Frederik III’s matrikel. Matriklen af 1688 el. Christian V’s matrikel. Historiske oplysninger. Købstadstaksering. Opmåling 1768-1772. Forholdene før udskiftningen. Udskiftningen af landbrugsjorden. Udskiftning af fredskove og tørvemoser. Matriklen af 1844. Andre matrikuleringer. Matrikelvæsenet i København. Frederiksberg Matrikelvæsen. Hartkornets bortfald. Matriklens dokumenter. Matrikelnumre. Matrikeldirektoratets indhold af kort, protokoller og sager. A25
Matriklerne 1664 og 1688, 2. udgave 1976
Rigsarkivet
Topografisk, alfabetisk oversigt over bevaret matrikelmateriale. A26
Menighedsrådene og deres arkiver
Margit Mogensen & Erik Nørr
Arkivernes Informationsserie 1991
Om menighedsrådenes funktioner A40
Mindre godsarkiver - de sønderjyske landsdele
Landsarkivet for Sønderjylland
Detaljeret oversigt over en række sønderjyske godsarkivers indhold. A27
Nærsamfundets arkiver
Harry Christensen
Arkivernes Informationsserie 1999
Kommunernes arkiver som historiske kilder indtil 1970 A46
Oversøisk udvandring
Steffen Elmer Jørgensen
Udvandringshistorisk materiale i Håndskriftafdelingen i Det Kongelige Bibliotek, København.
En kommenteret registratur.
A63
Register over Landsarkivet i Viborg Biblioteket – Landsarkivet for Nørrejylland.
Indholdsfortegnelse med uddybende indholdspunkter.
”Reol 110” i læsesalen:
Tingbøger med skifteprotokoller, Justitsprotokoller, Skøde- og panteprotokoller (heri findes også kongelige bevillinger til ægteskab). Kirkebøger og Folketællinger.
A32
Rentekammeret I
Jens Holmgaard
Detaljeret oversigt over Rentekammerarkivet på Rigsarkivet. A28
Rets- og politikredse
Landsarkivet for Nørrejylland
Detaljeret, alfabetisk oversigt over arkivnumre opdelt på herreder og retskredse. A29
Rigsarkivet - Vejledning nr. 1Ministerielle Arkiver, Grundtræk af deres opbygning.A51
Rigsarkivet - Vejledning nr. 2KancellisystemetA52
Rigsarkivet - Vejledning nr. 3RentekammersystemetA53
Rigsarkivet - Vejledning nr. 4Journalperioder: Afslutning og ArkiveringA54
Selv dødsboer fortæller
Finn Andersen
Arkivernes Informationsserie 1991
Skifteretssager og deres brug A36
»Til fædernelandets bedre flor«
Henrik Vedel-Smith
Arkivernes Informationsserie 1996
Det kongelige danske Landhusholdningsselskabs arkiv A44
Tog og historie
Steen Ousager
Arkivernes Informationsserie 1996
Jernbanearkiver og deres brug A43
Udskrivningsarkivalier 1700-1788
Landsarkivet for Nørrejylland
Alfabetisk, topografisk oversigt over udskrivningsarkivalier i gods- og amtsarkiver i Nørrejylland. A30
Veje i Danmarks historie
Steffen Elmer Jørgensen
Informationsserien nr.4, Statens Arkiver 2002
Om kilder til Danmarks vejhistorie A48
Vælgere i organisation
Sigurd Rambusch
Arkivernes Informationsserie 1991
Om vælgerforeningshistorie A38